Valse Bijbelscholen   5 comments

Inleiding: 

In het licht van de Eindtijd komen en gaan er heleboel van die Bijbelscholen die een ander evangelie pretenderen te hebben en die een ander evangelie onderwijzen. Nu wetende vanuit de diepere studies, die we hier ook op deze site tegenkomen; zien we dat er ook, dat zij een ander evangelie onderwijzen aangaande wat bij hun kerk of gemeente past en niet zoals God dat belieft of uitkomt. Nu wat zegt de Bijbel hierober. Laten we eens gaan kijken naar 2.Petrus 1:20-21:

“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want een profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door Gods Heilige Geest gedreven hebben ze van Gods wege gesproken”.   

Hier zien we dus dat de Schrift geen eigenmachtige uitleg toelaat, maar hoeveel interpretaties hebben we inmiddels op de Schrift van de huidige Schriftgeleerden en Farizeeërs? Veel te noemen. Dus dat behoort allemaal in de Hoer van Babylon, welke zijn ook de kerken van het Christendom, die uit de Hoer van Babylon, maar zeker ook in Ezech. 23:4 staat geschreven. Ze behoren onder het Oude Jeruzalem; onder de kleine hoer, die pas werkzaam word na de opstanding van Christus in een ander geestelijk Koninkrijk, namelijk die van de Luipaard, welke we zien in Dan. 7:6.  Nu dit wetende, dat zij dan ook behoren onder de geetselijk e regerende vorst van dat Koninkrijk, die zich in de Hemelse Gewesten afspeelt en dat is de Vorst van Griekenland, die we weer terug zien in Dan. 8:21. Nu daar zien we dat er een grote algemene Kerk is gaan herrijzen, die niet Christus als middelpunt heeft, maar een andere messias, namelijk de messias van het Christendom, die we herkennen aan Simon de Tovenaar in Handelingen 8.  Dan weten we dat zij zich niet onder het Nieuwe Jerzualem hebben geschaard als oprechte Hemelburger, die alleen van Christus wilt leren, maar dat zij een andere messias zijn toegedaan met een ander evangelie, daar er dus geen ander evangelie is zo we zien in 2.Cor. 11:1-6 en Galaten 1:6-9 hebben ze zichzelf niet onder de heerschappij van Christus, maar onder de heerschappij van Sodom geplaatst. Dit kunnen we weer terugvinden in Ezechiël 16:45-63. Het is duidelijk, dat zij geen evangelie hebben, maar dat het brainwashcentra zijn, die het met Gods Evangelie het niet zo nauw nemen en die de leer van Christus te grabbel hebben gegooid. Nu wat is dan die andere hoer, namelijk de grote zuster Ohola?  Nu dat is Samaria en dat is het Jodendom. Zij zaten onder het Koninkrijk van de Beer in Daniël 7:5 en we zien, dat zij onder de vorst van Perzië (Dan. 8:20) zaten en ze hebben een andere messias, namelijk Simon Peres. de uitleg van de Naam of woord Peres zien we in Daniël 5:28 waar staat dat dit het Koninkrijk is die in zichzelf verdeeld is. Dat verdeeld Koninkrijk was voor de opstanding van de Heere Jezus Christus in het natuurlijke en daarna in het geestelijke en na de opstanding van de Heere Jezus Christus zien we dat zij dus dat zijn in het geestelijke. Nu wetende dat de Joden de tempels van Salomo hebben, die zo immoreel waren als ik weet niet wat, welke we zien in 1. Koningen 11; zo zien we dus ook, dat zij het zijn, die ook onder hun messias staan die boven de Joden zijn geplaatst en Simon de Tovenaar onder de Naam Christenen die boven de kerken van het Christendom zijn geplaatst, welke zijn de herbouwde tempels uit Nehemia 8 en het Boek Ezra. Nu we dit weten zien we dan ook, dat zij dus de hoer van Babylon zijn en de geest van de antichrist die daarboven gesteld is, die de kerken van het Christendom (=herbouwde tempels uit het Boek Nehemia) die in zichzelf verdeeld is op een geestelijke wijze, dus wat de leer aangaat; in zichzelf verdeeld zijn. We zien namelijk, dat zij dus niets te maken hebben met het Evangelie van het Koninkrijk, noch met het Evangelie van Jezus Christus, maar zij hebben zich bezondigd, waar Paulus zegt als je een ander evangelie verkondigd, die er domweg niet is, dan zet je jezelf onder een vloek (Gal. 1:6-9; 2.Cor. 11:1-11) en ook Petrus zei dat in 2.Petrus 2 en in Jeremia waarschuwde al in Jeremia 23, dat er valse profeten zouden komen.

Nu we zien dus hier, dat er een ander evangelie word gepredikt. Niet verwonderlijk dat je dan dus ook Openbaring 13 in acht moet nemen. De wolf in schaapskleren, die we in Mattheus 7:15 zien, die zien we weer terugkomen in Opb. 13:11. In Openbaring 13:1-11 zien we dat het een beest is die uit de zee opkomt. Het begrip ‘zee’ betekent gewoon afgrond. Dat is de geest van de antichrist. De kerken groepen en kringen worden daardoor geleid. Niet de oprechten van hart, want zij behoren tot het uitverkozen volk, die God achter de hand heeft gehouden en dat zijn de 7000, die hun knieën voor het Beeld van Baäl niet gebogen hebben en dat zijn ook de 144.000 die we in Openbaringen 7 tegenkomen; dus 12.000 uit elke stam. Nu heb je de twee Joodse stammen en de 10 andere stammen, waar God een scheidbrief naar toe hebben gestuurd. Het overblijfsel zijn dus 12.000. Nu 12.000 is niet een letterlijk getal, maar een symbolisch getal. We weten niet hoeveel het is. We zien dan dus ook, dat dit `een schare is die niemand tellen kan’ of een enkeling welke we zien dat zij door de smalle poort zijn gegaan (Mattheus 7:14 en verder). We zien dus dat de kerken van het Christendom niet in Christus staan, maar door die Simon de Tovenaar welke het Nieuwtestamentisch broertje is van Simon Peres in Dan. 5:28 binnen het Jodendom; alleen we zien dan dus ook hier weer dat de verdeeldheid in het natuurlijke bij Simon Peres ligt in Dan. 5:28, welke we gezien hebben en zo zien we dat de geestelijke verdeeldheid te zien is bij Simon de Tovenaar en die bestraft was geweest door Petrus en een paar andere apostelen en discipelen van de Heere Jezus Christus in Hand. 8. Dit wetende zien we dus ook dat alle valse leraars te vinden zijn bij diegene die alleen maar een lering willen hebben, die hen naar de oren kietelen en dus ook onder dat het beest staan, die uit de aarde opkomt in Openbaring 13:11-18. Wanneer we hier naar kijken dan zien we dus het volgende:

Openb 13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Openb 13:12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
Openb 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
Openb 13:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
Openb 13:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Openb 13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
Openb 13:17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Openb 13:18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

In vers 11 staat dan vervolgens: Openb 13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. Het is een `beest’ die `uit de aarde’ opkomt en die twee hoorns hebben, namelijk die van de draak aan de ene kant en die van het Lam aan de andere kant. De draak kan ook worden gezien als de wolf en het Lam als de schaapskleren. Dus dat zijn dus wolven in schaapskleren, die we tegenkomen in de kerken; gemeenten; groepen en kringen en die hebben namelijk ook hun eigen Bijbelschool en gaan juist op andere krachten af. Nu Christus leert ons dat het werk volbracht is na de wedergeboorte en dat alle kracht en macht is gelegen in de wedergeboorte (Joh. 3 en Joh. 19:30); dus in de kruisiging, dood en opstanding van de Heere Jezus Christus en dat wij met Hem gekruisigd; gedood en opgestaan kunnen worden en dan zit Christus in het hart. Dan zijn we dood naar de oude mens en de oude mens is dus met Hem gekruisigd en in Zijn dood gegaan, zodat wij in Christus kunnen leven. Nu wat betekent dat?

 • Dat wij dood zijn met Christus en dat het oude hart naar de afgrond (in de diepte der Zee) gegaan is.
 • Dat wij dan door de doop in Zijn doop gegaan zijn (Romeinen 6:4) en dat wij naar de gelijkmaking daarvan ook weer met Hem uit het watergraf (water staat voor geestenwereld van Satan) zijn opgestaan en dat wij een nieuw leven met Hem hebben. de wet, die Christus is, is in vervulling gegaan en Christus leeft in ons. We zien dan dus ook, dat wij dan met Christus uit de dood zijn opgestaan en een nieuw leven met Hem hebben.
 • We hebben dan geen demonen meer
 • We zijn verlost van elke kwelling.
 • We zijn vrij
 • Christus zit in ons
 • We staan niet meer onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad welke we zien in Gen. 3, maar we zijn weer teruggeplaatst naar de Boom des Levens, daar waar Adam en Eva gemaakt waren.
 • Dat wat dood is, is dood en dat wat levend is, is in Christus levend geworden (Rom. 5:12 en verder).

Het grote collectieve:

 • Jezus Christus is gestorven voor de verlorenen uit het Huis Israëls en dat zijn al diegene die de verlorenen zijn uit de tien heidense en twee Joodse stammen (Mattheus 10:6b)
 • Jezus Christus is ook opgestaan voor e verloren schapen van het Huis Israëls, die door God uitverkozen zijn uit de uitverkiezing Zijner Genade (Rom. 11:4-5)
 • Jezus Christus is opgestaan.
 • Jezus Christus heeft zich onder de discipelen en apostelen getoond (3 dagen later net na de opstanding)
 • Jezus Christus is samen met het Gelovig Overblijfsel ten Hemel gevaren
 • Jezus Christus heeft op de Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort.
 • Jezus Christus laat na de Pinksterdag zien dat Hij in de harten van de Gelovigen in Christus is komen te wonen (Openbaringen 3:20).
 • wat nog in de toekomst ligt is de natuurlijke opname der Gemeente die na de wedergeboorte van het volk van Israël (= de verloren schapen uit het huis Israëls, Mattheus 10:6b) zijn aangenomen door Christus. 2.Thess 2:2.

We zien dat de kracht dus zit in de wedergeboorte en op het moment dat je wedergeboren word en niet dat het een soort van proces zou zijn na de wedergeboorte. Het geloof die in Christus is en waar Paulus in Hebreeën 11 zo mooi over spreekt is een vaste grond der dingen die men dus niet ziet. Het is een verborgenheid en daar zit dus ook de kracht. Het geloof dient groter te worden en doordat het geloof groter word, die in verborgenheid zit; zien we dus dat daarmee dan ook voor ons vast komt te staan, dat wij der zonde dood zijn en ds ook meer gaan geloven dat alles wat in het verleden in ons is gekomen in de afgrond ligt (=diepte der zee). Dan zien we dus dat we dus op die wijze uit de doden zijn opgewekt. Lees maar mee:

12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Dit is zoals Paulus de dodenopwekking bedoelt. Geestelijk. Niet dat we een mummie op twee poten moeten zetten en dat uit de doden dienen op te wekken. Dat is de Kracht van God waar satan alleen in geloofd en Zijn zogenaamde Christelijke volgelingen. Dat is die andere kracht namelijk van uit het Beest die uit de aarde opkomt en onder de antichristussen (die onder het Christendom begeven) zitten Opb. 13:11 en Matth. 24:24).

Niet dat je moet leren ene profeet te zijn of te worden, want alle profetieën in de Bijbel komen dus nu uit en wanneer we geestelijk inzicht hebben, dan geloven we dat alles is volbracht ook in dit geval.

Dat we genezen zijn door het Bloed van Christus is duidelijk te zien in Jesaja.

Dat we zien dat er geen bevrijding nodig is, want we zijn al bevrijd van demonen, want onze oude hart is weg en een nieuw hart is daarvoor in de plaats gekomen. Dus dat een Christen demonisch bezeten kan zijn is een leugen uit de hel. Wie dat nog geloofd zal met die valse leer ook de hel in gaan ook!! 

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 1 Kor.1:19-23

En Mattheus 10:6b zien we voor wie het Evangelie wel bedoelt is. Voor de verloren schapen uit het Huis Israël, die behoren tot de 12.000 van elke stam en tot de 7000 die hun knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben en onder de uitverkiezing Zijner Genade staat (Rom. 11:4-5). Voor hen is het evangelie van Jezus Christus en niet voor de heidenen en de Joden op zich als alleen diegene die behoren tot de verloren schapen van het Huis Israëls. Dus die door God voor de grondlegging der wereld al zijn uitverkozen en dat merken al diegene die uitverkozen zijn. De mensen die niet uitverkozen zijn en zich Christen noemen; zullen zich onder de kerken van het Christendom begeven en dus onder Sodom, want ze behoren onder het Oude Jeruzalem (Gal. 4:25; Ezech. 23:4 en Ezech. 16: 45-63). Dan zien we dat ze geen relatie hebben, maar een religie die zich onder alle kerken zitten van de hoer van Babylon en dan dus ook onder de  kerken van het Christendom begeven. Dus van de RKK Kerk tot en met de zogenaamde Christengemeente en dde vrije valse Bijbelleraars als Ab Klein Haneveld. (www.bijbelstudie.nl).

 

De komende sites zullen we de Bijbelscholen gaan belichten.

(under construction)

Advertenties

Posted juli 12, 2013 by Dutch Bible Research Center.

5 responses to “Valse Bijbelscholen

Subscribe to comments with RSS.

 1. Pingback: Wilkin van de Kamp– Vrij Zijn– Bevrijdingspastoraat | Valse leraren in de Eindtijd

 2. Beste mensen,
  Ik heb uw verhaal gelezen, en heb gemerkt dat u veel mooie dingen zegt. Toch heb ik ook opgemerkt dat u de neiging hebt om u sectarisch op te stellen. Als u goed luisterd naar de (resentere) predeking van Wilkin van der Kamp, Willem Ouweneel, Martin Koornstra en Jan Pool, zal de aansluiting veel groter zijn dan u denkt. Bovendien heb ik zelf persoonlijk ervaren dat je als wedergeboren christen nog steeds (gedeeltelijk) gebonden kunt zijn in bepaalde gebieden van je leven. 25 Jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, iemand heeft voor mij gebeden, ik stelde mij open voor Gods Geest, ik verlangde naar een relatie met de here Jezus Christus. Dat is toen ook gebeurd, de Heilige Geest kwam in mijn leven, en overtuigde mij dat ik een kind van God was (geworden), van ‘eigenaar’ was veranderd. Dit leven was niet het einddoel, maar een middel tot een veel groter doel, waar de Here Jezus centraal zal staan!
  Echter, de jaren die er op volgde gingen ook gepaart met de nodige spanningen. Ook zijn er woede aanvallen, waardoor ik bijbels ging verscheuren en ging vloeken. Daarnaast ook weer veel liefde en vergeving ervaren door het bloed van Jezus Christus, het wonder van het kruis. Ik ervaarde mislukking en zonde, vervolgens weer onnoemelijk veel vergeving. Dit ging zo door totdat de Here liet zien dat er een enreine geest, demonische binding was achter gebleven van voor mijn bekering…! Die had ik dus voor mijn bekering opgedaan. En de ondekking was pas 25 jaar later… Dankzij bevrijdingspastoraat ben ik hier van af, mijn verhaal verteld en in Jezus’ naam uitgedreven. Geen onrust meer, geen zonde meer die ik helemaal niet wilde… Eindelijk vrij.
  Hoe dat kan? Ik denk door de verdeeldheid onder wedergeboren christenen. Bijbels gezien kan het misschien niet, maar omdat onze vizie niet volledig is, groeien gemeenten scheef. De een de ene kant op, de andere de andere kant op. We verzetten ons te veel tegen elkaar, terwijl we elkaar juist nodig hebben. We lopen te snel bij elkaar weg, terwijl we voor elkaar moeten bidden. Ik hoop en bid dat jullie dat ook doen, en een veel mildere toon willen aanslaan ten opzichte van de bediening van Wilkin van def Kamp.
  Hartelijke groet en Gods zegen.

  arend jan veldkamp
  • Beste Arend Jan,

   Wij geloven die leraren niet en een heel klein beetje van de Waarheid is de meest grote leugen. Inmiddels is bij ons al bekend hoe vleselijk hun leer is en hoe vals hun prediking. Ze zitten gewoon achter het kansel de boel bij elkaar te liegen en te bedriegen. Dus ik ben zeker klaar met hun en ik vind ze persoonlijk, wanneer ze zich daar niet van bekeren ook niet bij Christus in de Hemel terug. Ik vervloek overigens alles wat met Pinksteren en ook in connectie met Mattheus van der Steen betreft. Immers ze hebben Christus niet lief, want ze hebben de Waarheid van het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 24:14) ook niet liefgehad. Het zijn schijnapostelen, die zich voordoen als apostelen van Christus. Daardoor zijn het mijn vijanden geworden, want ze hebben het Evangelie van het Koninkrijk ook niet lief gehad. Zo simpel is het. Groet, Jan.

 3. Beste mensen,
  Nog even een kleine aanvulling op mijn bekerings verhaal, achteraf kan ik zeggen dat de broeder die mij bij de Heer bracht, voor mij gebeden heeft. Ik heb hem alleen na gebeden. Mijn zonden zijn toen in algemene zin beleden. Er is in geen enkel opzicht terug gegrepen naar mijn verdere verleden.
  Excuus voor de spellingsfouten die ik af en toe constateerde..
  Arend Jan Veldkamp

  arend jan veldkamp
  • Hi Arend Jan,

   Bedankt voor jouw verhaal. Nu mag je geloven dat je met Christus bent opgestaan en dat je mag weten een kind van God te zijn en van Gods wege uit dat je niet meer in de zonde leeft. Je leeft nu in Christus en dat is voor de rest van jouw leven tot in alle eeuwigheid. Je bent rein heilig en volmaakt nu. De oude mens is weg en je een nieuwe mens is geboren. Je bent opgestaan met Christus en je hebt het leven onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad de rug toegekeerd en je bent een nieuw leven onder de Boom des Levens begonnen daar waar geen Zonde meer is en dus ook niet meer van Gods wege uit gezondigd kan worden, want je bent uit God geboren (1.Jh. 3:9). Het is nu zaak dat je in je binnenkamer door Christus zelf word geleerd en dat je voorlopig even de kerken laat zijn, zoals ze zijn totdat je weet dat onder de geest van de antichrist waar het christendom en haar kerken onder valt de rug toekeert en de valse leraren die daaronder zitten. Bij Christus zit je eerste rang en met zuivere Bijbelse kost en je wordt door de Geest geleerd en niet door het vlees. Je moet in de Eindtijd waarin we zitten zo uitkijken, dat je niet meegezogen word in allerlei bedrieglijke leringen en valse profetieën, die allemaal vals zijn. Ik wens je heel veel zegen toe in Christus. Ik zie je of nog wel op deze aarde of ook in de derde Hemel bij Christus aan de rechterhand Gods aan de Zijde van het Noorden. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: