Heidi Baker   16 comments

Dat is wat godslasterlijke lofprijs en aanbidding van Mevrouw Heidi Baker.Zo kom je ze wel vaker tegen en we dienen hun leer te bestrijden en waarin ze geloven en niet waar ze zogenaamd in de “goede werken” mee bezig zijn. Laten we maar eens kijken naar het filmpje hieronder waar ik de uploader een geweldig dank aan verschuldigd ben, want dan hoort u het niet alleen van ons, maar ook van een ander. Zij is namelijk zelf ook een vrouw.

Hier zien we het volgende:

“Goede werken” brengt ons niet in de Hemel, want “Goede werken” uit onszelf voortkomend geeft ons wel een voldaan gevoel, maar God ziet dat net als het actief zondigen niet aan. Het is zonde en is dood voor God. Nu waar staat dat in de Bijbel? Laten we eens kijken:

Romeinen 3:20:

Rom 3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Dus noch met de kwade werken, noch met de goede werken komen we de Hemel binnen. Immers zowel de goede werken als de kwade werken komen uit het vlees ofwel de oude mens en dat is dood voor God; immers dat is gekruisigd met Christus. Dus alles wat onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zit, zit in de dood van Christus en dus in de dood van de oude mens die daaronder geleefd heeft en dan zien we dus ook, dat de oprechte Christen is overgegaan van de deze duisternis, zoals Johannes dat zei naar het Licht, dus onder de Boom des Levens. Onder die Boom bestaan geen zonde meer. Onder die Boom bestaan ook de goede werken mer, maar we zien in de volgende tekst waar we dan wel die hoge loon (1.Corinthe 3:10-15) van krijgen en dat staat in Romeinen 4:4-5 en Fillipensen 2:13-14, waar staat: 

Romeinen 4:4-5:

4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. 5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

Fillipensen:  2:13-14:

13 Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen; 14 En [dat] het meerder [deel] der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken. 

Doch dit dienen we te laten: 

Galaten. 2:18:

“Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, dat zelve weer opbouw, zo stel ik mezelf tot en overtreder”. 

Galaten 5:4: 

“Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd [wilt] worden; gij zijt van de genade vervallen”.

Colossenzen 3:1-10: 

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter [hand] Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer [nu] Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, [namelijk] hoererij, onreinigheid, [schandelijke] beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 8 Maar nu legt ook gij dit alles af, [namelijk] gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 10 En aangedaan hebt den nieuwen [mens], die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar [en] Scyth, dienstknecht [en] vrije; maar Christus is alles en in allen”.

Colossenzen 2:8-15:

 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met [Hem] opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en [in] de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al [uw] misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen [bestaande], hetwelk, [zeg ik], enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 [En] de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 

Waarschuwingen tegen valse profeten:

Jeremia 23:9-39:

” Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, dien de wijn te boven gaat; vanwege den HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid. 10 Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege den vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is, en hun macht niet recht. 11 Want beiden profeten en priesters zijn huichelaars; zelfs in Mijn huis vind Ik hun boosheid, spreekt de HEERE. 12 Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid; zij zullen aangedreven worden en daarin vallen; want Ik zal een kwaad over hen brengen [in] het jaar hunner bezoeking, spreekt de HEERE. 13 Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, [die] door Baäl, profeteerden, en Mijn volk Israël verleidden. 14 Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sódom, en haar inwoners als Gomórra. 

Jeremia 23:15-39:

15 Daarom zegt de HEERE der heirscharen van deze profeten alzo: Ziet, Ik zal hen met alsem spijzigen, en met gallewater drenken; want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. 16 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond. 17 Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben; en [tot] al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad overkomen. 18 Want wie heeft in des HEEREN raad gestaan, en Zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft Zijn woord aangemerkt en gehoord? 19 Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen hoofd. 20 Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij [met] verstand daarop letten. 21 Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. 22 Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun bozen weg, en van de boosheid hunner handelingen. 23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 24 Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. 25 Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. 26 Hoe lang? Is er dan [een droom] in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij. 27 Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben door Baäl. 28 De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE. 29 Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, [die] een steenrots te morzel slaat? 
30 Daarom, ziet, Ik [wil] aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste; 31 Ziet, Ik [wil] aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft [het] gesproken; 32 Ziet, Ik [wil] aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE. 33 Wanneer dan dit volk, of een profeet, of priester u vragen zal, zeggende: Wat is des HEEREN last? Zo zult gij tot hen zeggen: Wat last? Dat Ik ulieden verlaten zal, spreekt de HEERE. 34 En aangaande den profeet, of den priester, of het volk, dat zeggen zal: Des HEEREN last; dat Ik bezoeking zal doen over dien man en over zijn huis. 35 Aldus zult gijlieden zeggen, een iegelijk tot zijn naaste, en een iegelijk tot zijn broeder: Wat heeft de HEERE geantwoord, en wat heeft de HEERE gesproken? 36 Maar des HEEREN last zult gij niet meer gedenken; want een iegelijk zal zijn eigen woord een last zijn, dewijl gij verkeert de woorden van den levenden God, den HEERE der heirscharen, onzen God. 37 Aldus zult gij zeggen tot den profeet: Wat heeft u de HEERE geantwoord en wat heeft de HEERE gesproken? 38 Maar dewijl gij zegt: Des HEEREN last; daarom, zo zegt de HEERE: Omdat gij dit woord zegt: Des HEEREN last, daar Ik tot u gezonden heb, zeggende: Gij zult niet zeggen: Des HEEREN last; 39 Daarom, ziet, Ik zal u ook ganselijk vergeten, en u, mitsgaders de stad, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, van Mijn aangezicht laten varen. 40 En Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten”.

Waarschuwingen tegen de valse leraars:

2.Petrus 2: gehele hoofdstuk:

“En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. 4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; 5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 6 En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, [daaruit] verlost heeft; 8 (Want deze rechtvaardige [man], wonende onder hen, heeft dag op dag [zijn] rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van [hun] ongerechtige werken); 9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; 13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde [hun] vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; 15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den [zoon] van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; [want] het jukdragende stomme [dier], sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses [en] door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; 19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, [van dezelve] overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, [dien] gekend hebbende, [weder] afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord [gezegd wordt]: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk”. 

Waarschuwingen tegen valse wonderen en tekenen. 

Openbaring 13:13-18:

 “En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken. 15 En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekent het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”.

Weet bij de wonderen en tekenen, dat Jezus Christus wonderen en tekenen deed waar een bepaalde geestelijke betekenis achter zit. De dood en de opstanding bijvoorbeeld van Lazarus had God tot doel om te laten zien wat er met Zijn Zoon ging gebeuren op Golgotha. Daar was dus een duidelijke reden voor. Nu bij “Ma Baker” is dat geheel anders. Daar komen op de wijze van Lazarus acht mensen uit de doden opgewekt en dat zonder geestelijke reden die daar achter zit; alleen het wonder op zich. Dan hebben we te maken met valse wonderen en tekenen. Immers dat zou God nooit doen. Wanneer God een wonder doet zit daar dus een reden achter en zonder enige reden die eraan ten grondslag ligt is het een wonder die behoort tot de valse wonderen en tekenen die we in Opb. 13 dus terugvinden.  

Nou over de huidige valse profeten zien we in het Elijah’s List. Die zijn er namelijk in Amerika en zij komen ook in Nederland. Jammer genoeg, maar het kan niet uitblijven. Immers Daar zien we dus ook Heidi Baker staan. Nu dan zien we dus vervolgens, dat er nog maar één tekst wat de vrouwen over blijft.

1.Corinthe 14:34:

“Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar [bevolen] onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt”  

Dit als reden dat de vouw altijd geneigd is van de vrucht van de verkeerde Boom (Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. net als dat Eva deed en haar man verdoezeld dat door de zonde op zich te nemen wat de vrouw doet. Bij haar komt alleen list en bedrog over haar lippen en zij volgt niet de Zoon van de levende God , maar een valse Jezus die onder de geest van de antichrist staat. En zo is Heidi Baker ontmaskert en haar doel is niet de mensen door de  Zoon van God een nieuw leven in  Christus te geven, maar het is gewoon haar ego die goede werken uit het vlees laat doen die aanzien heeft voor de mensen, maar die door God als dood word geacht en op het moment dat zij ook de bediening begon was ze al dood voor God en had God haar al uit haar mond gespuwd. Want van de leer van Christus en de noodzakelijkheid van het kruis wilt deze “Madamme Facelift” niet weten.

Heidi Baker gaat naar de hel door haar overspel naar een andere Jezus die juist niet de Zoon van de levende God is. Verder in haar natuurlijk leven komt dat weer terug. Zij heeft seksuele gemeenschap met heel veel mannen. Daarom die “hugging” mentaliteit. Dus zij gaat naar de hel en we zien har dus ook niet meer terug.

TRIN heeft haar nog een boot gegeven van het geld van de arme stakkers die door de valse voorgangers in de gemeenten hier in Nederland bekostigt hebben. Het wordt een abortusboot. Duizenden ongeboren slachtoffertjes worden gedood. Is dat de Prolife waar de God van de Heere Jezus Christus voor staat? God heeft Heidi Baker uit Zijn mond gespuwd, want ze is lauw en hypocriet, maar ook met deze valse bediening  heeft ze de Heilige Geest gelasterd en daar kan nooit meer vergeving over komen.  De Bijbel zegt heel duidelijk in Openbaring 3:16:

Openb 3:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Amen. 

 

 

Advertenties

Posted april 4, 2013 by Dutch Bible Research Center.

16 responses to “Heidi Baker

Subscribe to comments with RSS.

 1. Wanneer gaat men eens stoppen met negatief commentaar?! Aan de liefde zullen ze weten………! Niet aan het dogma. Jezus riep ons om discipelen te maken; niet om kerken te stichten met het juiste dogma!

 2. alleen al omdat ze kort haar heeft zie je dat ze niet uit God is… 1 cor 11 leert de natuur u niet… zelfs actrices voelen aan, dat de natuur leert, dat lang haar past bij een vrouw.. hoeveel meer een Goddelijke vrouw… En God verbind het aan gebed.. Wie durft dan nog het haar kort te hebben….

 3. Timoteus zei al, mensen zoeken leraren naar hun EIGEN begeerte…. en keren de oren van de waarheid af….

 4. Hallo allemaal,

  ik ben benieuwd wie dit artikel heeft geschreven en ik zou graag onder het genot van een bakje koffie met deze persoon in gesprek gaan.

  Niet omdat ik het beter weet, maar wel omdat ik zo mijn vraagtekens heb en die met deze persoon zou willen bespreken. En omdat ik zou willen weten hoe God wel werkt!

  Alvast bedankt voor uw reactie!

  • Het antwoord staat gewoon op de site onder `diepere studies’. Wanneer ej dat niet leest of wlt lezen, jammer. Maar waarom zou ik het Evangelie van het Koninkrijk ter discussie stelle ten opzichte van een leer van een hoer, die haa mond dient dicht te houden in de Gemeente? Zulke zwijnen hoeren, want dat zijn het moeten hun mod dichthouden, want er komt niets goeds uit en zeker bij vrouwen niet. Heidi Baker is gewoon een hoer met een varkenskop, die met haar valse profetieën onder de geest van Jezebel staat. Amen.

 5. God kijkt naar mijn hart. Heb elkaar lief en veroordeel elkaar niet. Jezus zelf veroordeelde niet.. Wie ben ik om iets te zeggen over een ander. En valse profeten zijn er, maar laten we die niet zoeken onder elkaar.. God beschermt en als ik dichtbij Hem leef weet ik wat mij zegent en wat niet. Ik hoop en bid dat je persoonlijk God mag kennen en Zijn liefde mag ervaren. In de woorden die ik hierboven lees ervaar ik geen liefde, maar veroordeling. Ik voel me afgewezen als vrouw als ik dit lees. Terwijl ik geloof dat God ons heeft gemaakt en dat we onze talenten mogen inzetten als man en vrouw.

  • Hi Tabitha,

   Ja, en juist daar in het hart begint het. Of je hebt een bevlekt hart of je hebt een oprecht hart, die nog in een slaaptoestand verkeerd. Dat is allemaal mogelijk. God ziet het hart aan of Hij nog geloof kan vinden op deze aarde. Nu dat ‘Op aarde komen’ heeft de betekenis, dat of God op aarde komt door in het hart te gaan zitten (Openb. 3:20) of het is Satan die woning maakt in het hart en dan zien we dat de geest van de antichrist in het hart van de gelovige zit. Een vrouw die van God is dient te man en en daarmee dient ze ook Christus, want zo heeft God het ook bedoelt. Immers de man staat onder Christus en de vrouw staat onder haar man. Ben je het daar niet mee eens, dan ga je tegen Gods Woord en tegen Christus zelf in en kan je vervolgens een Jezebel worden of de geest van Jezebel in je krijgen. (Op. 2:20). Of je kan Christus in je hart hebben of de valse Christus, die we zien vanuit de Kundalinigeest, die ze tot Heilige Geest hebben gemaakt en daarmee de ernstigste zonden gedaan hebben. Dat is zondigen tegen de Heilige Geest en Mattheus 12:31 zegt heel duidelijk dat daar geen vergeving over mogelijk is. Wij brengen dus met alle liefde van Christus de leugens van Satan aan het licht zodat de mensen gewaarschuwd zijn, blijven en worden. Dat moet, want de mensen gaan met dit soort charismatische onzin de afgrond in. Wanneer we daar niet op wijzen en zogenaamd jouw vorm van liefde moeten volgen, dan gaan de mensen juist de afgrond in en is die liefde in tegenstrijdigheid met de liefde van Christus. De weg is smal die naar het eeuwige leven leid. Zij zijn het niet die tot de uitverkorenen behoren en die zitten een beetje na dit leven er te warmpjes bij. Heidi Baker is zo’n Jezebel en een valse profetes. Maar goed; Heidi Beker is dus niet voor de oprechte van hart, maar voor de bastaards, die een half evangelie willen hebben en met haar in de afgrond willen. Alleen zo jammer dat een jongen van 12 jaar oud geen keuze had en mee moest van zijn ouders. Doordat Heidi Baker de handen bij die jongen oplegde na een valse profetie is hij demonisch bezeten geworden. Heidi Baker had beter onder haar man kunnen blijven en werkzaam heden aan het huis of in de keuken kunnen blijven doen. Was haar strafmaat niet zo groot geweest voordat ze straks naar de hel wordt gedeporteerd. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: