Gods genade in Christus versus het Evangelie van de Evangeliepredikers   Leave a comment

Wat is het ware Evangelie, 

Onder één van de Paul Washer valse lering pagina’s, waar we al genoeg van onze tijd gewijd hebben; zien we hier het evangelie van de “repeterende zondenbelijdenis. Nu ik dat woord zo op type staat er meteen een rood kronkeltje onder en dat met de mededeling dat of het woord verkeerd gespeld is of dat dit woord niet bestaat. Het woordenboek kent het evangelie beter dan menig mens. Immers dat bestaat dus niet. Zondebelijdenis staat geen rood kringeltje onder e dat maakt het goed. Immers wat Paul (Brain-)washer heeft dus een vals evangelie wanneer hij zegt dat we repeterend de zonde zouden moeten belijden om anders niet in de hel terecht te komen. Deze man zit al met deze leer in de afgrond, doordat hij en het zuivere evangelie van Jezus Christus niet begrijpt en kent, want door het geloof zijn we zalig geworden en dat niet door het te bewerken, maar te geloven dat Christus het door ons heen bewerkt heeft (Rom. 4:4-5). Wat zien we dan in Rom 6:4:  “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden”. Nu dan weten we dus één ding. Wij zijn door de dood in de doop begraven. Wat is begraven? Nu onze oude mens met de zonden erin. Dus wij zijn dus dood wat Rom. 6 ook zegt. Rom 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen”. Wij zijn dus naar de oude mens dood en wij kunnen niets voor of tegen God doen c.. aanrichten. Wij zijn dood. Dat komt doordat wij dan in de dood van Christus zitten, Die aan het Kruis voor ons gestorven is, opdat wij gelijkerwijs op mogen staan in Zijn opstanding. Nu toen Eva van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad gegeten had; zagen we dus, dat zij onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zat en gelijk aan God wilde zijn kennende Goed en Kwaad. Nu is Christus de wet voor ons. God heeft het altijd bij het geloof gelegd en nu door het geloof in de Heere Jezus Christus hebben we onze genade verkregen. Hebben we dan een vrijbrief om in de Zonde te leven? Neen dat zij verre. Hebben we dan de vrijheid om erop los te zondigen? Dat zij ook verre. Nu wij dood zijn en voor de wet en voor God kunnen we niets tegen God aanrichten en noch kunnen we actief zondigen in Gods ogen. Immers we zijn dood. Laat het dan voor ons vaststaan dat wij der zonde dood zijn. En dus kunnen we van Gods wege uit ook niet meer zondigen. God ziet alleen wannere Hij door ons heen heeft kunnen bewerken en daar krijgen we ons loon door, maar we blijven behouden, want dat is een geloofszaak. Immers we zien, dat wij dus nu levend zijn in Christus n we zijn weer terug van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad naar de Boom des Levens. Daar waar geen zonde is en daar waar ook in Gods ogen niet meer gezondigd kan worden in Gods ogen. We heben de natuurlijke vrijheid aangenomen en we hebben doordat we dat gedaan hebben ook van God onze geestelijke vrijheid en zo neemt God de  lust van het zondigen weg en zo kunnen we ook in de praktijk van het leven ook zonder de zonden die we in het vlees doen. Dit omdat we zonder zonde zijn na de opstanding van de Heere Jezus Christus. Nu we zagen dat wij dood zijn voor God naar wat de oude mens betreft en ook wat hij dus produceert is in Gods ogen ook dood en dat is de zonden, welke kan zijn de kwade en de goede werken die uit die oude mens voortkomen. Beiden zijn dood voor God, want het komt uit het vlees ofwel de oude dode mens voort en het brengt dus ook nooit een zegen, maar het leidt tot de dood. Nu dan staat er in Rom. 6:7:”Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde”.  Dus wanneer we dus dood zijn, welke na de wedergeboorte is geschied, is vrij van de oude natuur en wat die oude natuur produceert. Wij kunnen na de opstaning van Christus niet meer zondigen, waarom ook,? Dat zien we in gen. 3:15. Wij zijn overgegaan van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad naar de Boom des Levens, daar waar geen goed en kwaad meer in zit en dus kunnen we domweg niet meer zondigen, want wat zegt Johannes 3:9:”We zijn uit God geboren”.  Dat zien we dus ook weer terug in Rom. 6:11, waar staat: Rom 6:11: “Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere”.  Wij zijn levend in Christus dus en wij zijn dood voor de zonnde en daardoor kunnen we dus niet zondigen. Nou dan zien we in de praktijk het volgende in 1Kor 6:12:” Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen”. Ofwel niet oorbaar betekent dus niet nuttig. nu dan zien we dus dat wat niet nutig is kunnen we dus geen wet van maken. Tevens zien we dan dus dat wij de gehele natuurlijke vrijheid hebben en dat heeft God nodig om dat te zien, want dan kan God in een nieuw hart van vlees (Ezech. 36:24 en Jeremia 31:31 en Hebr. 10:16)  komen wonen en dan zien we dus, dat wij dus niets van doen hebben meer met wetopleggingen welke Christus ijdel maakt. Immers dan is Christus ons ijdel (tot een idool) geworden die door de wet gediend wilt worden en zo zien we dat we van de Genade in Christus gevallen zijn (Gal.5:4). Daar heeft de Southern Baptist Church in de USA waar Paul Washer kerkt ook van afgevallen, namelijk van Gods Genade en van het geloof in de Heere Jezus Christus als ook alle andere kerken. Immers wie naar een ker op deze aarde gaat die onder het Christendom zitten, die maken zich schulkdig van corrupte leringen die de mensen weer onder de wet brengen; hun geloof is weg en vervolgens willen ze het bewerken voor God. Het is duidelijk wat Paulus zegt in Rom. 4:4-5:“Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. 5 Doch degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid” Dus er word dus gebouwd op schuld en het werken om een nieuw mens te worden terwijl het bij de wedergeboorte van de mens dat werk al juist volbracht is. Dat zien we in Joh. 19:30. We zien dan dus ook, dat wij dan weer gaan vechten tegen de zonden end at we dan te laag zitten, waarbij het in Gods ogen om de oude mens (de zonde) gaat die mede met Christus aan het kruis gehangen heeft en daardoor pas een nieuw natuur kan ontvangen door het geloof in de Heere Jezus Christus aan te nemen en zo worden we dus op grond van 1.Cor. 15:12-20 uit de doden opgewekt. Dus op een geestelijke manier en dus niet op een vleselijke wijze door een mummie op twee benen te zetten en daar nieuw leven in te bidden zoals de Heer dat bij Lazarus gedaan heeft ter voorbeeld wat er met Hem zou gaan gebeuren. Nu hebben we het na de uitstorting van de Heilige Geest te maken dat dit op een geestelijk gebied dat wij dus uit de doden zijn opgewekt door de doop in de dood zodat wij dus gelijkvormig Zijn opstanding mede-opgestaan zijn met Christus. Dus dan zien we dus dat we niet conform de kerken en gemeenten onder het Christendom onder de goed ezijde zit van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, die vrvolgens door strijden tegen de zonden en de werken van het vlees, die door God niet aangezien word en die dus onder de wet in de zonde zit en de mensen laat vechten tegen de zonden en dan ….. komt de lust van het zondigen terug in zeven maal sterkere mate en dan wordt het gevecht ondraaglijk en de zonde word zevenvoudig erger. We zien dat in Mattheus 12:43-45:” 43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn”.  De mensen worden zevenvoudig erger demonisch bezeten end aar komen de valse leringen die door het evangelie worden gevoerd. We zien dan dat de voorgangers die mensen zijn die een schijn van godzaligheid hebben, maar de kracht derhalve van verloochend, waar de oprechte in Christus een afkeer van moeten hebben, dus het gelovig overblijfsel. Dan zien we dus vervolgens dat de mensen zevenvoudig meer in de zonde word gezet op een indirecte wijze door bijvoorbeeld een Paul Washer. Zijn evangelie is geen evangelie want zijn leer leidt juist tot het leven in de zonde, omdat je het leven in de zonde dan levend houd in plaats van dood, zoals Paulus dat ook zegt in Rom. 6:1; Rom6:6 en Rom. 6:14. Nu wanneer we dat weten leeft het gelovig overblijfsel, die onder de uitverkiezing Zijner Genade leven en de 144.000 uit de 12 stammen zijn en de 7000 mannen die hun knieën voor het Beeld van Baäl niet gebogen hebben (Rom. 11:4-5) e welke ook de reinen van hart zijn (Tit. 1:15) en dus geen zonde meer in zich hebben; geen lust meer hebben om in de zonde te wandelen en te leven en geen zin meer hebben om actief te zondigen, want die oude natuur is voor hen dus dood en zij weten wat het is om met Christus op te staan en het oude voor dood te laten en helemaal in dat nieuwe leven met Christus te stappen.

Nu we zien dat elke kerk een satanskerk geworden is, maar dat is niet vreemd. De profeteën uit het Boek Ezechiël en het tot stand komen van de herbouwde tempel uit Nehemia heeft daar wel voor zorggedragen. Immers ze hebben een andere messias; een ander evangelie (2.Cor. 11:1-6) en dan nog te weten, dat ze niet schuwen dat als de Waarheid naar voren te duwen. Zij gaan naar de hel en we wensen hen daar heel veel zegen bij, die Satan en zijn personeel alleen maar kan geven, maar we zien dus dan ook, dat Paul Brainwasher ook maar een diep vervloekte misleider is, die alleen een afvallige leer van de Southern Baptist Church uit Amerika weggeeft met veel schuld en berouw voor de rest van je leven in plaats van in de overwinning in de overvloedige Genade door het geloof in de Heere Jezus Christus. Daarom ook zien ze zoveel pastors in de hel zitten, die een valse leer naar boven hebben gewerkt en daarva zeggen dat dit de Waarheid is en je ziet die man aan, die dat zegt en je ziet door de schijn van godzaligheid de dood in zijn ogen. Paul Washe kom eens zelf tot het geloof in de Heere Jezus Christus voordat je wat zegt over een ander!! Zorg nu eerst zelf maar eens dat je uit de doden word opgewekt. Amen.


Advertenties

Posted december 16, 2013 by Dutch Bible Research Center.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: