De leugen achter Prof. Dr. Willem J. Ouweneel   29 comments

Willem Ouweneel

Domnante valse leraar in de Christelijke en Evangelische wereld.

Beste mensen; er valt veel over dit heerschap te zeggen, maar dat hij invloed heeft in allerlei evangelische-; politieke- en maatschappelijke kringen moge duidelijk zijn. Doch we behandelen hier maar één. Dat is zijn religieuze kant. We kunnen hier niet zeggen de christelijke kant of dat deel wat in Christus is, want dat heeft hij niet. Deze man is domweg niet van Christus en dat is hij ook nog nooit geweest. Helaas, maar dat is toch echt de Waarheid. Daar hoef ik zelfs niet voor te bidden, want hij heeft het Christendom veel meer lief dan Christus. hij komt van origine uit de Vergadering der Gelovige die hij op de schop gezet heeft en daar is hij geen leider en stichter meer van. De Vergadering der Gelovigen zitten ijdele mensen met het Evangelie van Ouweneel en wat ons opviel in deze groep is dat ze allemaal bang waren voor de dood en dat redding in Christus ver leek.  Het moge duidelijk zijn, dat hij samen met andere valse leraars samenwerkt als Wilkin van der Kamp; Martin Koornstra; David  Sorenson en Herman Boon.  Dat is maar één part. Hij is ook bekend in de meest behoudende kringen als de staatskerken. Daar riep hij ooit op dat de Protestanten en Katholieken naar elkaar zouden moeten luisteren om zo meer éénheid te creëren. Mooi streven, maar we dachten dat deze man toch wijzer zou moeten zijn, dat we deze alleen in Christus verkregen door Zijn Bloed en door wedergeboorte en dat we eerst onze zonden aan het kruis zouden moeten brengen en vergiffenis voor de zonde zouden moeten vragen zodat ze broeders in Christus zouden kunnen worden, maar dat lapt hij aan zijn laars en doet dat dus niet!

Prophet-TB-Joshua

T.B.Joshua valse profeet

In de Tijd heeft hij een valse profeet T.B.Joshua en toen verzandde hij in het charismatische vlak en ging het heel snel in geestelijk opzicht bergafwaarts met hem.  Hij ging door met die valse wonderen en tekenen die als vals bekend staat in Mattheus 24:24 en Opb. 13:13-18 en ging daarin verder. Hij schuwde de mensen niet te betichten van waanideeënspecialist wanneer zij hem terecht wezen op bepaalde kritiek over de basis van het Evangelie, want immers hij had en beter evangelie, die hij zelf ontwikkeld heeft. Dat was in zijn ogen hoger dan die van Christus welke de wederkomst van Christus nog in de toekomst ligt, zoals bij zovelen, terwijl dat bij de wedergeboorte geschied is en dat het werk van Christus al volbracht is (Joh. 19:30 en Opb. 3:20) en dat ieder mens pas wedergeboren lijkt wanneer ze na dit leven ook werkelijk  in de Hemel te vinden zijn. De wederkomst van Christus in het hart van de mens moet immers nog in de toekomst volgen, terwijl dat juist bij de wedergeboorte geschied. Op het moment dat hij naar T.B. Joshua is gegaan kwam ook zijn eigen Evangelie en toen is het ook gekomen, dat hij zijn redding in Christus verloor doordat hij zijn eigen Evangelie boven het Evangelie van Jezus Christus is gaan stellen en dat is gaan zegevieren boven de Waarheid die in Christus is. daarna kon hi zich alleen maar begeven tussen de valse profeten en leraars en zo had hij ook Mattheus van der Steen op het oog die zijn bediening en opzetter van de Bediening TRIN opstartte. Dit samen met de 5de bruid van Satan Rebekah van der Steen welke de vrouw is van Mattheus van der Steen.  Het moge duidelijk zijn, dat Mattheus van der Steen geen woord gepredikt heeft en dat wilde hij aan Willem Ouweneel overlaten. |Zo zijn ook vee mensen tot geloof gekomen, maar zijn na de bekering een kind der hel geworden zeven maal erger dan dat ze waren voordat ze wedergeboren waren.  Nu dat hij helemaal verzand is geraakt in de valse wondere en tekenen (Mattheus 24:24 en Opb. 13:13-18) zien we dus dat hij helemaal geen zin meer heeft om de Waarheid van Christus te leren kennen en alleen zijn eigen leugens en illusies meent te moeten geloven.

myanmar-mvds-wjo (4)

Ouweneel bij TRIN en bij van der Steen.

Nou is hij nauw verbonden met de valse bediening van Mattheus van der Steen.  ouweeel weet niet eens en heeft het geestelijk inzicht niet meer, dat TRIN gewoon een valse bediening is als Lakeland en  Tronto en gebaseerd op de valse wonderen en tekenen welke staat in Matth. 24:24. God heeft Zijn gezicht van Ouweneel afgewend en de brokstukken in het leven van Ouweneel en we zien dat God deze man l uit Zijn mond gespuwd heeft. Dan komt hij nog vrij dominant opdraven bij deze fo genen en op een vals bijjbelschooltje kan hij nog wel ergens terecht, maar door het publiek wordt hij niet meer serieus genomen. Zouden wij dus ook niet gedaan hebben. terecht hebben we hem op de Dodenlijst van de Christelijke leiders moeten plaatsen, want dit is echtheel erg. God heeft hem al uit Zijn mond gespuwd en hij is gewoon voor eeuwig verloren. Jammer dat het zo moet gaan. Dan zien we nog een artikel in vergadering.nu:

Willem J. Ouweneel

Te midden van de vele discussies over het christelijk geloof die in ons land gaande zijn, is er een kleine, maar ijverige groep mensen die blijkbaar een ‘bediening van achterdocht’ hebben ontvangen; ik zal haar de BVA noemen. Zij stort zich op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden. (Een van de BVA heeft dat via de telefoon ooit zelf tegenover mij toegegeven.) Zij menen een profetische roeping te hebben om christelijk Nederland te waarschuwen, terwijl zij in vèrgaande mate bezig zijn het werk van Gods Geest af te breken.

Een voorbeeld: ooit heb ik ergens geschreven dat ik vast geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift – maar niet in de onfeilbaarheid van de theologen die menen de onfeilbaarheid van de Schrift wetenschappelijk haarfijn te kunnen invullen. Prompt kwam de reactie van de BVA dat ik de onfeilbaarheid van de Schrift aantast! Ook al probeer ik nog zo duidelijk uit te leggen wat ik bedoel, het helpt niets. Zo zaait de BVA overal onrust.

Een ander voorbeeld: ik heb betoogd dat ik vast geloof in de drie-eenheid van God, maar dat ik niet zo overtuigd ben dat de theologen die drie-eenheid in alle details correct in kaart gebracht hebben. Prompt komt de BVA in actie die keihard beweert dat ik de drie-eenheid van God loochen. Het gaat er bij die mensen niet in dat de Schrift absoluut is, maar dat alle theologie relatief is: gebrekkig mensenwerk. Zo legde ik eens aan een journalist uit dat ik vast in de inspiratie van de Schrift geloof, maar moeite heb met elke theorie die probeert het mysterie van de inspiratie te vangen. Prompt meldde de kop boven het artikeltje dat ‘Ouweneel alle inspiratietheorieën afwijst’ – wat voor de gewone lezers natuurlijk betekende dat ik de inspiratie als zodanig afwees… Koren op de molen van de BVA.

Geen getuigen, maar bestrijders

De BVA komt niet zozeer op voor de waarheid als wel bij voorkeur tegen de leugen. In deze manier van getuigen – bestrijden – lijkt zij haar geestelijke identiteit te zoeken. Als een ‘profetes’ getuigt zij bijvoorbeeld tegen het ‘occultisme’ (variërend van homeopathie en charismatische opvattingen tot Harry-Potterboeken en de Narnia-film) of tegen hen die twijfels hebben over de wetenschappelijkheid van het creationisme. Ik heb al heel wat van die ‘profeten’ op mijn dak gehad of op het internet gevonden.

De logica van de BVA is gewoonlijk uiterst eenvoudig. Ik geef wat voorbeelden, die allemaal echt gebeurd zijn.
Tolkiens boek In de ban van de ring is occult – WJO verdedigt In de ban van de ring – dus WJO verdedigt het occultisme.
In zijn boek Geneest de zieken! neemt WJO het op voor bepaalde genezingsbedienaars – die genezingsbedienaars zijn volgens de BVA occultisten – dus WJO verdedigt occultisten.
Volgens de Bijbel is er een tweedeling tussen ziel en lichaam [wat onjuist is] – volgens WJO (De leer van de mens) gaat zo’n tweedeling terug op het heidense denken – dus volgens WJO zijn de betreffende bijbelpassages ‘heidens’.
T.B. Joshua viert avondmaal met door hem geheiligd water [in werkelijkheid heeft TBJ zulke nonsens nooit gedaan of beweerd] – WJO zegt dat hij bij T.B. Joshua geen dwaalleer heeft kunnen vaststellen – dus volgens WJO is het bijbels om avondmaal te vieren met wijwater.
Hoe moet een mens zich ooit tegen zulke malligheden verweren?

Een heel bekende drogredenering van de BVA volgt dit patroon: dwaalgeesten P beweren Q – WJO beweert ook Q – dus WJO behoort tot dwaalgeesten P. Dat is precies dezelfde malle redenering als: apen houden van pinda’s – WJO houdt van pinda’s – dus WJO is een aap.
Een paar voorbeelden die mij echt zijn overkomen:
WJO (Nachtboek van de ziel) zegt dat mannen het ‘vrouwelijke’ element in zich tot ontplooiing moeten brengen – new age zegt iets dergelijks – dus WJO is beïnvloed door new age. (Momenteel wordt met behulp van deze zelfde domme en gemene redeneertrant ook Rick Warren aan de schandpaal genageld! zie de vorige Uitdaging).
WJO (De zevende koningin) zegt dat niet alleen het mannelijke maar ook het vrouwelijke zijn prototype vindt in God – de feministische theologie zegt iets dergelijks – dus WJO is een feminist (of aanhanger van de feministische theologie).
WJO (Bijbel & Wetenschap) zegt dat de getalswaarde van een bijbelse term belangrijk kan zijn – de kabbalisten zeggen dat ook – dus WJO is een kabbalist (of op z’n minst kabbalistisch beïnvloed).

Nog erger wordt het als het als volgt gaat (zoals momenteel gebeurt):
WJO citeert iets positiefs van bijvoorbeeld Carl G. Jung of Rupert Sheldrake – Jung en Sheldrake zijn volgens de BVA occultisten – dus wordt alles wat Jung en Sheldrake gezegd hebben ook op het conto van WJO geschreven – ook WJO is dus een occultist – maar wat het ergste is: WJO komt daar niet rond voor uit, integendeel, hij beweert dat hij géén occultist is. Dat maakt die WJO juist zo gevaarlijk: hij doet net alsof hij tegen het occultisme is, maar intussen voert hij tersluiks occulte ideeën in. (En dat terwijl het enige wat WJO gedaan heeft, is iets van Jung en Sheldrake citeren wat als zodanig helemaal niet ‘occult’ was. Maar dat zal de BVA wel bestrijden, want voor haar is alles wat Jung en Sheldrake schrijven, zelfs op wetenschappelijk terrein, per definitie ‘occult’.)

Tegen dit soort aantijgingen kan een mens zich niet verdedigen, en dat probeer ik ook niet. De BVA zou niets liever willen dan dat ik dat wèl zou proberen, want dan zou zij weer iets hebben waarin zij haar tanden kan zetten. Elk boek en elk artikel dat ik schrijf, wordt door haar nauwkeurig nagevlooid, en alles wat ze kan gebruiken, wordt tegen mij aangevoerd. Zo onlangs weer mijn boek Seks in de kerk, waarin ik schreef dat ik absoluut tegen het homohuwelijk ben, maar dat we in de gemeente christelijk met homoparen moeten omgaan. Een kolfje naar de hand van de BVA, die natuurlijk prompt schreef dat ik dus in werkelijkheid wél voor het homohuwelijk ben! Dan komt ze met allerlei bijbelteksten om aan te tonen dat homoseksualiteit verkeerd is – terwijl ik dat zelf in mijn boek al had aangetoond. De BVA kan dus niet alleen niet denken, ze kan niet eens lézen.

Af en toe kan ik zo goed begrijpen dat veel niet- (en vooral lauwe -) christenen gelovige mensen beschouwen als dweepziek, fanatiek, bekrompen en reactionair. Het geval wil dat sommige christenen dat ook inderdaad zijn. Zolang ik mag leven in de eenentwintigste eeuw, zie ik het als één van mijn door God gegeven taken om christenen, met name jongeren, te helpen een werkelijk bijbelgetrouw denken te ontwikkelen. Dat betekent voor mij onder andere een denken dat onder leiding van Gods Geest erin slaagt de moeilijke tussenweg te vinden tussen de vrijzinnigheid en het bekrompen fundamentalisme à la de BVA.

Uit ervaring weet ik dat sommige mensen zich door de websites en de geschriften van de BVA danig in de war laten brengen. Dat spijt mij voor hen. Voor hén heb ik het bovenstaande geschreven (niet voor de BVA, want die luistert toch niet). Ik kan hun maar één advies geven: lees de boeken van WJO zélf – of van Rick Warren, of van andere auteurs die het slachtoffer van de BVA zijn. Lees die boeken vooral met een kritische blik, maar ook met een open mind, in biddende afhankelijkheid van God; dat is de enige manier om erachter te komen of wat de BVA beweert, waar is of niet.
Laat u niet leiden door de geest van achterdocht, maar door de Heilige Geest; die zal u in alle waarheid leiden en alle leugens ontmaskeren, niet alleen de leugens van links, maar ook die van rechts.

Een heel bekende drogredenering van de BVA volgt dit patroon: dwaalgeesten P beweren Q – WJO beweert ook Q – dus WJO behoort tot dwaalgeesten P. Dat is precies dezelfde malle redenering als: apen houden van pinda’s – WJO houdt van pinda’s – dus WJO is een aap. Klopt niet echt, want een aap is oprechter en intelligenter. 
Er komen na dit bericht nog wel meer berichten over Willem Ouweneel.

En dan ook nog dat hij met zijn valse eenheid onder de kerken eenheid wilt creëren en een ander toot waanideeën specialist te maken.

Laten we even heel duidelijk zijn over W.J. Ouweneel. Hij is een geestelijke oplichter en een valse leraar. Alleen hij weet zich door zijn eigen intelligentie er weer steeds omheen te praten, maar God is het die zijn verwrongen hart kent. We zullen hem blijven volgen; alhoewel we weten, dat er geen heil meer te geven is aan de her Ouweneel eveneens niet aan zijn broer Frank Ouweneel. Het zijn beide listige bedriegers en oplichters geworden en satan laat meer en meer zien, dat hij aardig sterk in beide heerschappen werken. Bij hun is inderdaad de wederkomst nog toekomt, want ze moeten beiden nog uit de doden worden opgewekt en zitten beiden nog in de zonden en de opname der Gemeente is iets waar ze wel over kunnen praten, maar wat hij niet mee zal maken. Immers dan zou Christus wel in hun hart moeten zitten. dat is iets wat beiden heerschappen nooit hebben meegemaakt om dat op een oprechte wijze te laten gebeuren.

Laat u niet in met deze heren, wan beiden zijn alleen uit op hun eigen gewin en zorgen ervoor dat steeds meer valse leraars en profeten aan de bak komen door hun en dat de leugen gaat zegevieren en niet de Waarheid die in Christus is. Bij beiden heren zie je nu al dat het teken van het Beest al in hun harten op hun hoofd en op hun handen staat gegraveerd, Beiden gaan naar de hel met hun occulte praktijken die ze valselijk tot de praktijken van Christus hebben verheven. Ze hebben een valse Jezus, maar de ware Jezus Christus de zoon van de God van Abraham Izaäk en Jakob willen ze niet kennen en maken Hem ook uit tot leugenaar!!  Niet voor niets is Prof. Dr. Willem J. Ouweneel wel van aanzie onder de mensen, maar alleen staat hij niet bij Christus in het Boek des Levens, daar hij door God op grond van Openbaring 3:16 al uit Zijn mond gespuwd is. Amen.

We hopen natuurlij, dat Ouweneel ooit nog in dit leven tot de erkentenis der Waarheid komt en dat hij van dat ‘ander’ evangelie afstapt en in het Evangelie van het Koninkrijk gaat staan en dan ook naar zal leven. Echter nu is het zo, dat hij onder een vloek zit te zien in Galaten 1:6-9; 2.Petrus 2; Jeremia 23; 2.Tim. 4:3-4 en 2.Tim. 3:1-5 en nog veel meer plaatsen. Vervloekt is hij door zijn evangelische leer echter wel geworden en laat dat dus een waarschuwing zijn voor allen die op een valse wijze op een geestelijke manier door hem gemanipuleerd worden. Wanneer hij niet tot geloof in Christus  komt e de leer van Christus als leidraad neemt zal hij ter hades worden besteld en ook alle volgelingen met hem. Dat zal hem duur komen te staan want dan zal dus ook de loo van de zonde en de daarop volgende strafmaat niet gering zijn. God haat misleiding en afgoderij.  Zij hebben in de meeste zin de Heilige Geest gelasterd met hun valse leringen daar waar geen vergeving over mogelijk is. Laten we bidden dat hij op het rechte pad komt. Wanneer niet dan zien we dus waar hij naar toegaat en alle volgelingen met hem. Amen.

Dank u vader dat u valse leraars naar de hel stuurt. Mag Willem daar een ere[plaatsje krijgen….naast Hitler bijvoorbeeld?

Advertenties

Posted april 5, 2013 by Dutch Bible Research Center.

29 responses to “De leugen achter Prof. Dr. Willem J. Ouweneel

Subscribe to comments with RSS.

 1. Inzake van Willem Ouweneel klopt dat geheel!! Die man heeft de leer van Christus ofwel de smalle weg verlaten en heeft een ander evangelie aangenomen. Dan zien we dat hij op die wijze Christus voor een leugenaar houdt en tevens met het verkondigen van een ander Evangelie heeft hij de Heilige Geest gelasterd. Dat betekent dat hij uit het Boek des Levens geschrapt is, doordat hij de Heilige Geest gelasterd heeft. Zeker ook met TRIN; die valse profeet die hij volgt en het Bevrijdingspastoraat. Dus dan zien we dus ook, dat hij dus naar de hel gaat en dat hij geen paret noch deel heeft aan de Heerlijkheid die God het gelovig overblijfsel heeft laten zien die in Christus is. Deze man is volgens Gal. 1:6-9 vervloekt en hij is een valse leraar. Net als Wilkin van der Kamp; Jan Pool en Martin Koornstra en nog een paar; hebben ze een evangelie welk geen evangelie is. Dat zijn dus diep vervloekte zwijnen voor het aangezicht van Christus en ze hebben het teken van het Beest op hun voorhoofden en handen getekend. Nu waar zien we dit staan? We zien dat staan in Openb. 13; 2.Tim. 4:3-4; Gal. 1:6-9; 1.Tim. 4:3-4; Mattheus 7:14-einde; 2.Petrus 2; Jer. 23 en nog veel verder.

  Mag ik u wat vragen….. wat voor soort hypocriet bent u die alleen maar mensen volgt en niet Christus, want dan komt u ook tot dit soort lieden uit, die in deze site beschreven staan. Volg geen mensen maar Christus. Dan kan je vanuit Christus wege ook harde Bijbelse oordelen geven in Zijn Naam. Moet, want het is de Eindtijd. Er lopen alleen maar valse leraren rond in de sodomietische kerken onder het Christendom. Het is namelijk de hoer van Babylon. De herbouwde tempels uit het Boek Nehemia en ….. staand onder het Oude Jeruzalem en niet onder het Nieuwe Jeruzalem (Gal. 4:25-26.). Dus blijf maar lekker splen voor de duivel, want ook jij zal net als ik bij de wedergeboorte geoordeeld woirden. Zorg dan ook dat je de smalle weg bewandeld en niet de brede. Amen.

 2. Bij deze gaan we geen discussie meer beginnen over die Willem Ouweneel. Daar zijn we echt wel klaar mee. Wanneer u niet ziet dat het getal van het Beest op zijn handen en voorhoofd staat geschreven, dient u eerst zelf maar eens tot de wedergeboorte ijbn Christus te komen. Ouweneel zit bij TRI; laat zich misleiden door valse profeten en leraars en zelf manipuleert hij mensen ook naar dat erf toe en we zijn Christus echt dankbaar dat zijn naam, voor zover hij al ingeschreven was, uitgeschreven is uit het Boek des Levens. Hij is echt een lasteraar van de Heilige Geest waar dus geen vergeving voor is. E dus zullen we die Ouweneel niet terug zien in het Koninkrijk Gods geplant in Christus Jezus. We maken de mensen niet zwart we waarschuwen voor valse leraars en op inhoudelijke grond. Wanneer u daar problemen mee hebt, zoals wij dat vanuit Bijbels optiek dat doen, dat is uw probleem. We stellen hen aan de kaak en dat is het dan ook. Immers zij zijn het wel die van een mens een bekeerlking maken en van die zelfde bekeerling maken ze van hen een kind der hel zeven maal erger als dat ze zelf zijn. Daar moet tegen opgetreden worden. het zijn namelijk geen “Christelijke Leiders”, maar wel Christelijke Lijders”. Weet dat het Christendom die we kennen opgericht is door de Hoer van Babylon en dat ze de mensen onder het Oude Jeruzalem laten zitten; de wederkomst van Christus niet bij de wedergeboorte zien, maar nog steeds in de toekomst en dus dat het een leer is die uit Sodom voort komt en waar de Beest die uit de Zee opkomt opereert en dat ze zo op die wijze beesten uit de aarde zijn geworden. Het zijn diep vervloekte zwijnen voor het aangezicht van Christus en zo te zien uit uw reactie laat u zich liever door dit soort vervloekte zwijnen leren dan door Christus zelf. De geest van Jezebel is waarlijk met u; van nu af aan tot in de diepste spelonken van het dodenrijk. Amen.

 3. wat een hoop haat en beschuldigingen… en wat een taalgebruik… U durft wel hard te oordelen.

 4. Nou ik heb toch hele andere geluiden gehoord. Deze mensen waar wij over hebben zijn niet meer te redden. Zij hebben hun absolute kansen in Gods ogen verspeeld anders dan dat zij tot diep berouw en inkeer komen in zake de leer die ze prediken. We waarschuwen alleen het ingeslapen deel van het Gelovig Overblijfsel. Voor de anderen is het niet bestemd en daar is deze website ook voor. Dat wilt de God van Jezus Christus doen. Zij gaan uit de corrupte tweede Hemel en ze gaan de derde Hemel in, dus bij Christus aan de rechterhand Gods. Verder wat die leraren aangaat is er voor hun een kans, maar God heeft hen aan een leugen overgelaten, opdat ze alleen de leugen zouden geloven (2.Thess.2) en dan zien we dus ook, dat zij een `taak’ hebben. Namelijk om de bevlekten, hypocrieten en de lauwen daarmee te dienen zodat ze juist door God uitgespuwd kunnen worden. Niet iedereen word behouden van de eeuwige Toorn van God. Dus dat Jezus fel was om alleen mensen te redden is maar de ene helft. De andere helft zien we dus in Gal. 1:6-9; 2.Cor. 11:1-8 en Openb. 22:17-19. Ze zijn vervloekt en aan een leugen overgelaten. De mensen, die het juist leuk vinden om op een lijst te staan als de Dodenlijst van de Christelijke leiders. Een Jaap Dieleman smeekte daar niet op te komen, maar kwam erop, omdat hij Bill Johnson zo aanprees als zuivere leraar en dt hij de geest van Lakeland door Nederland heen wilt jagen. Dan heb je jezelf waardig gemaakt om voor eeuwig te branden in de hel. Zij zin het die nooit tot het geloof in de Heere Jezus Christus op een oprechte wijze zal kunnen komen. Hun tijd is voorbij. Immers mensen die zo op die wijze de Heilige Geest lasteren is er ook geen vergeving (Matth. 12:31) en zo ook zullen ze wegsmoren in de diepste spelonken van het dodenrijk. Ik wens hem daar veel succes. Geldt exact het zelfde voor de gebroeders Ouweneel.

 5. Wat zit jij er dus naast. Immers kijk maar eens naar Gal.1:6-9, waar staat dat wie een ander evangelie verkondigd dan die de apostelen en profeten uit de Bijbel en tevens Jezus Christus zelf verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Dat zegt Paulus maar één keer. In 2.Thess. 3 zegt Paulus, dat we ze eerst moeten vermanen onder vier ogen en dat ze vervolgens wanneer ze niet luisteren dienen we en broeder bij te nemen. Daarna wanneer hij dan nog niet luistert, dan zet je hm te schande over de gehele Gemeente van Christus en daarna waarschuw je ook anderen. Nu weten wij dus ook, dat Ouweneel en zijn broer in de tweede Hemel zitten en niet in de derde Hemel, dus hij gaat vervloekt de afgrond in. Mattheus 7:6 zegt heel duidelijk dat we geen parels voor de zwijnen mogen gooien en ook niet de heilige aan de honden. Zien we dan ook in 2.Petrus 2 hoe Apostel Petrus omgaat met valse leraren en dan zien we dus ook aan Paulus hoer hij tekeer gaat in de 1ste Corinthebrief. Dan vind ik me daar het genot in dat dit soort lieden gesolliciteerd hebben naar een enkel dodenrijk. Immers ze willen wel een valse Jezus, maar niet de Waarheid in Christus. Nou normaal zou ik een broeder in zachtmoedigheid benaderen, maar dat betekent niet dat dit altijd op een vriendelijk wijze is. Immers dan ben ik niet zachtzinnig of zachtaardig, maar vermanend en dan met het oog dat ze tot de erkentenis der Waarheid komen. Paulus zei ook al: Zal ik met de zachte hand komen of met de roede! Paulus was ook fel en ging van leer. Het dodenrijk vond hij voor dit soort lieden ook best, die in de corrupte tweede hemel zitten waar het Christendom actief is. Daar komen dat soort die tot op het bot vervloekte en door de afgrond doorgetrokken zwijnen uit de afgrond als een Willem Ouweneel en Frank Ouweneel vandaan. Ze doen hun naam eer aan; immers het werkwoord ouwenelen is het Rotterdamse woord voor ouwehoeren. Ze ouwehoeren maar wat. Ze willen Christus volgen met hun eigen waarheid en niet met de Waarheid die in Christus en van Christus is. Daarom staan ze ook onder een onmetelijke vloek en zijn hun namen niet opgetekend in het Boek des Levens. Het gaat immers om waarin je gelooft en wat je leert en niet wat je doet. Wat dat laatste betreft zou Satan wel willen. Ik heb ook de geestelijke vrijheid in Christus genomen door Ouweneel en publiek de afgrond in te vervloeken en dat op inhoudelijke Bijbelse gronden. Terecht kan je wel zeggen, dat ik er een genot in zag toen hij bijna daarvan een hartaanval van kreeg. Samen met een collega hebben we hem rechtstandig de afgrond in vervloekt in de Naam van Jezus Christus. We hebben nog nooit zo’n gelukzalig moment gehad. De man moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd en gedotterd worden. En nog steeds wilt hij niet tot de erkentenis der Waarheid komen en nu heeft hij sympathie voor zijn Satanische ministeriële vriendje Mattheus van der Steen. Laat al zien waar hij staat (tweede hemel) en Ouweneel zien we bij Christus in de Hemel niet terug. Willem Ouweneel:”Heel veel succes in het dodenrijk toegewenst!!”

  • dit werkt echt op mijn lachspieren….jullie lijken wel Godsdienstwaanzinnig….. ben blij dat het eindoordeel aan de Heer is en niet aan jullie!!

 6. dat de vergadering niet uit God is ben ik me u eens, maar… de manier waarop u het alles zegt is zeker ook niet correct. Je vraagt of hij naast Hitler mag zitten in de hel. Sorry, maar dat is oordelen, op een wijze, die niet correct is. Ik sta achter alles waar u voor waarschuwt, maar ik vraag me af bij welke kerk u zelf hoort en of dat wel de waarheid is. God ziet wie oprecht de waarheid wil, maar je moet wel ECHT liefde hebben voor Hem, wil je die accepteren, mij kostte het veel, dat kan alleen als je zeker weet dat het de waarheid is. Wie oprecht is, ziet vanzelf wel, dat al die namen van valse leraren idd niet uit God zijn. Maar het gros zoekt leraren naar eigen begeerte, zoals u al zegt,

 7. Van wie heeft U de autoriteit gekregen om over uw medemens te oordelen en in Jezus’ naam te vervloeken. U moet dringend bij God te rade gaan. Ik zal voor U bidden.
  Raymond

  • Je hoeft niet te bidden, want het staat gewoon in Galaten 1:8-9. Daar hebben we dat vandaan, maar ook in Hebr. 6:4-8; 2.Petrus 2 en Col. 2:8-10. Nu dit wetende mogen wij ook in de christelijke vrijheid staan en in de Naam van de Heere Jezus Christus ook een vloek over die persoon uitspreken, de het niet zo nauw nemen met de Waarheid van de leer van Christus. Ouweneel komt naast Adolf Hitler in de afgrond te zitten. En al de volgelingen van Ouweneel staan en zitten achter hem. ook in de afgrond. Deze man is vervloekt; staat niet in het Boek des Levens; gaat niet de smalle weg; hij is een dictator; vervloekt tot op het bot en rijp voor een eeuwigheid dodenrijk. Wij wensen hem een heel fijne eeuwigheid daar toe Amen.

  • Ik oordeel niet, maar de Schrift wel en dat wat erin is. Ieand die niet bij de lkeer van Christus blijft heeft noch de Vader, noch de Zoon en zulke mensen kunnen we niet binnen laten (2.Joh. vs. 9). Is het een vrouw die onder de geest van Jezusbel staat en een kerk heeft gelijkvormig aan de gemeent te Thyatira is ook niet welkom, ant ze hebben niet de leer va Christus en daardoor staan ze onder de geest va Jezebel in plaats van in Christus en ze zijn dus ook niet wedergeboren en gered. Ze staan niet in het opstandingsleven van Christus en ze hebenn Christus als religie en niet relatie. Ze zijn namelijk ook niet gepredestineerd ofwel voorbestemd. Dan ben je sowieso in het dodenrijk.

   Ouweneel is een leugenaar en dat heeft hij zijn hele leven lang al laten zien. De man heeft geen evangelie en heeft een andere leer dan de leer van Christus. Hij zit al in de hel; alleen weet hij het zelf nog niet.

 8. valseleraars777: wat een onzin en dan durft u God nog als excuus aan te halen om te oordelen ; omdat God hard oordeelt mag u dat ook zegt u tegen Raymond Eysbach, u gaat dus op de stoel van God zitten, Er is er één die dat geprobeerd heeft en die is ECHT ter helle gestord ! ! Schande ! U doet er goed aan in de Bijbel de passages door te lezen waar Jezus het heeft over oordelen en geoordeeld worden . . . . . . . . ! !

 9. Wat afschuwelijk is dit! Ik ben erg blij met de lezingen van prof.Ouweneel, ik leer er heel veel van! En wat hier allemaal beweerd wordt is met zóveel haat en veroordeling gezegd dat dit alleen maar verdriet oplevert. Wat is de kern van het evangelie? Gods LIEFDE voor mensen! Ik dank God voor de wijsheid die Hij de prof gegeven heeft en ik bid dat u ooit zult begrijpen wat God van ons vraagt: heb de Heer lief met heel je hart en je naaste als jezelf!!

 10. God wil dat niemand verloren gaat. Hoe kan je dan iemand naar de hel wensen? Echt christelijk deze said!!!

  • Klopt God wilt dat niemand verloren gaat. Dat is helemaal waar, maar de weg is ook smal die naar het eeuwige leven leidt. Dus wie een valse leer boven de leer van Christus verkiest; is dus NIET van Christus, want de Heer zegt zelf:”Wie Mij liefheeft, maar niet wat Ik leer, die kan Mijn discipel niet zijn”. Dus we dienen in alle gevallen in de leer van Christus te geloven, dat uit te dragen en ook naar te leven. Ouweneel verkiest het evangelie van het Christendom na te jagen en de ene leugen naar de andere te verkondigen in plaats van het Evangelie van het Koninkrijk; die heeft Christus dus ook niet van harte lief en zal dus in de hel belanden en daar staan meerdere mensen met de Bijbel in de hand. Heel veel van dit soort `voorgangers’ lopen hiermee de hel in, want ze hebben zich niet aan de leer van Christus gehouden. Dus vandaar dat we Ouweneel niet bij Christus in de Hemel terug zien. Amen.

 11. Het spijt me bijzonder maar uw artikelen lijken verstoken van naastenliefde. Misschien bedoelt u het goed maar toets eerst uw eigen motieven voordat u van die gruwelen schrijft en “valse” leraren naar de hel verwenst. Wat staat daarover in de Judas brief? Dat zelfs de aartsengel Michaël, toen hij met satan twistte over het lichaam van Mozes, geen oordeel velde maar alleen zei: “moge God u straffen!” U kunt heel boos worden maar dat is u probleem, u bent diep van binnen beschadigd, afgewezen en al bent u misschien christen, God oordele u en en kent uw hart, u heeft de ware liefde van Christus nodig! U ziet nog op mensen en omdat ze een andere weg lijken te bewandelen dan wat past in uw beleving, mag u zo niet over hen schrijven, basta! U dient zich ervan te bekeren. Zoniet, dan is het oordeel aan de Here Jezus. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. God heeft dr. Ouweneel en ook een paar van die andere namen voor mij krachtig gebruikt en waarheid gaat alleen op als er ook liefde is. En die ontbreekt ten enen male bij u! Bekeer u hiervan en vlucht naar het Kruis! Ik bid dat deze website binnen drie maanden en drie weken van het net verwijderd is!

  • Nee hoor. De Naastenliefde is wat God zegt wat Naastenliefe is. Namelijk dat je de Naaste, en dat is Christus liefhebt. Verder dienen we mensen te waarschuwen voor valse leraren en valse eringen. Dat is wat we den hier. Dat is ook liefhebben van je medemens. Immers anders komen ze dat niet te weten. Dus dienen we mensen te waarschuwen, want een ieder die zich door een valse leer laat misleiden word op die wijze onder een vloek geplaatst (Gal. 1:8-9; 2.Petrus 2; 2.Tim. 4:3-4 en 2.Tim 3:5; Jer. 23 en als laatste Openb. 22:18-19). Jammer dat u dat niet ziet. Heeft u kennelijk ook niet de leer van Christus en staat u zelf nog met twee benen in de hel!!

 12. Dan mag u ook eens in de spiegel kijken of u het wel zo zuiver ziet, wanneer u Ouweneel nog steeds als zuivere leraar aan ziet. Tijd voor een innig contact met Christus is dus hier geboden van uw kant naar de Heer uit!!

 13. Ik heb hem weleens te schande gezet over de gehele gemeente waar ik in zat. Tevens heb ik gezegd, dat ik achter Christus blijf staan en me niet liet verleiden tot zijn afvallige op TRIN gestoelde onzin. De man is al jaren een charlatan; een bedrieger en een leugenaar. Hij is nog nooit in Christus geweest en zal daar nooit komen. Hij zit wel onder het Christendom, maar van Christus is hij daardoor dan ook NOOIT geweest. Amen.

 14. Yep slaap maar lekker verder!!

 15. Dat komt omdat je blind en doof tegelijkertijd bent op een geestelijke manier en dat Ouweneel heel geraffineerd is in zijn spreken. Maar echt het zit er terdege. Verder is hij pro Mattheus van der Steen en Lodewijk van Weerddeen van TRIN/GMF. Tevens is hij voor het Christendom, maar niet voor de discipelen van de Heere Jezus Christus. Hij verwelkomt alle valse profeten en leraren hier in Nederland en worden door hem allemaal via TRIN uitgenodigd. Moet ik nog even verder gaan of heb je genoeg zo?

 16. Dan heb je dus weer gezondigd. foei!!

 17. slaap nog maar even lekker verder, Eddie.

 18. Van welke denominatie zijn jullie dan ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: