Mattheus en Rebekah van der Steen Psychopaten!   Leave a comment

Mattheus is de hond die wedergekeerd is nar zijn eigen uitbraaksel en Rebekah is de gewassen zeug, die terugekeerd is naar de wenteling in haar slijk” 2.Petrus 2:22. 

Mattheus en Rebekah van der steen

Mattheus van der Steen Charlatan en beroepspsychopaat. Rebekah van der Steen-Krell Een Jezebel en een valse profetes.

 

Op hun website staat wat ze aan het doen zijn.

 

 

Zou  Prins gevaarlijk zou zijn. Neen. De rechter had het trucje van Mattheus door en vroeg aan meneer van der Steen:”Meneer heeft u enige wroeging naar de heer Prins toe door nu smaad en laster naar de heer Prins te uiten”? Immers dan bent u zelf bezig naar de heer Prins toe en niet andersom. Juist dat was het dus. Het was andersom. Niet dat van deer Steen onze mooie website te schande kon gooien, maar er werd gesuggereerd dat Jan Prins contact zou hebben met meneer van der Steen, maar echter het feit bleek dat de heer Prins geenszins enig contact heeft gehad met het randverschijnsel `van deer Steen’.  Vaak zien we in de valse charismatisch bewegingen dat zij altijd de schuld bij een ander neerleggen die ze zelf aan het praktiseren zijn. Het moge duidelijk zijn, dat dit een echte Romeinen Tweetje is geweest en dan nog door hem voor de rechter te dagen. God is niet meer de rechter, maar dat heeft hij aan goddelozen overgelaten. heer Mattheus en lady Krell-van der Steen hebben op alle punten hun eigen strafrechtelijke procedure zichzelf om zeep geholpen. Iets wat eigenlijk heel hard nodig was. De vleselijke reacties, die toch echt niet duidden op een geestelijk gedrag wat alle discipelen van Jezus Christus zouden moeten bezitten was bij hun ook niet, maar goed zij zijn ook de Christenen, die alleen maar in de tweede Hemel bij Satan thuishoren onder het Christendom, dan bij Christus in de Hemel aan de rechterhand Gods medegezeten bij Christus aan de Zijde van het Noorden. Het moge duidelijk zijn, dat zij daar nooit zullen komen.Immers wie Christus in een discipel van de Heere Jezus Christus lastert door een rechtszaak tegen te voeren heeft het dus heel slecht. Die vecht niet tegen de natuurlijke persoon, maar tegen Christus zelf die ze ook heel hard nodig hebben. Doch vanuit hun zogenaamde bediening zijn ze as eerste tegenstanders van de God van Jezus Christus geworden. Ja, dan blijft natuurlijk alleen de tegenstander over die komt met een vals evangelie; een valse messias (Simon de Tovenaar, Hand. 8 en 2.Cor. 11:4). Hier zien e en getuigenis van Rebekah van der Steen.

Mocht het u teveel worden, dan kunt u best na 2 minuten verder lezen, want veel heeft ze niet te zeggen als dat ze de vijfde bruid van Satan is geweest. Beethoven had de Vijfde, maar Anton La Vey had ook de vijfde en dat was Rebekah van der Steen. De Symphony van Anton La Vey. Wie is Anton Sandor La Vey? Deze man dus.

 

anton_lavey

Rebekah van der Steen was getrouwd met deze man Anton Szandor La Vey.

 

 

Hier zegt Rebekah van der Steen het zelf ook: 

Is Anton La Vey slechter dan Mattheus van der Steen? Die een eigen bediening TRIN/GMF heeft; evangelist is en alleen maar een lichtvioetig New Age-achtig evangelie heeft die rechtstreekse binding heeft met een andere messias; een ander evangelie en een andere geest die ze heilig hebbenm verklaard (Kundalini-geest)? Mattheus van der Steen is zevenvoudig erger dan die Anton La Vey. Alleen dat weet Rebekah niet, want zij onderzoekt niet of wat ze geleerd krijgt wel werkelijk zo is. Ze gelooft in een messias die ook Jezus word genoemd, maar haar niet bevrijd heeft, omdat ze naar mensen gegaan is die een andere leer dan de leer van Christus op nahielden en valse leraren volgden. Rebekah is van het ene poortje van Satan naar het andere gegaan en ze heeft niet alles aan de Heer Jezus Christus gegeven. Heel erg triest, wanneer je de wedloop niet wandelt dan zien we dus ook, dat ze Christus niet in de binnenkamer heeft gezocht en echt oprecht gezegd heeft tegen de Heer dat ze van ales wilt bekeren en door Christus alleen wilt leren. Rebekah en Mattheus menen te denken dat ze recht voor God staan, maar met hun valse leer kruisigen ze Christus wederom opnieuw en maken ze van Hem een open schande.  De genade van God zien ze niet voor ogen en bidden voor hun vijanden doen ze niet. We zen dus dat uit het vlees en onder de wat Christus nooit in kan zitten. Overigens klopt de bevrijding ook niet wanneer dat door Angela Greenig gebeurd is, want dat is een bezeten heks. Mattheus en Rebekah van der Steen hebben het welvaart-; en voorspoed evangelie. De lekker makkelijk evangelie waar je dus nooit wedergeboren van kan worden en zijn daardoor slachtoffer geworden van een evangelie die wel onder de geest van de antichrist actief is, maar niet bij Christus. Wanneer ze dit valse evangelie niet verlaten, dan gaan ze alsnog radicaal de afgrond in. Daar maken we ons dus zorgen over. Dus Rebekah en Mattheus van der Steen zijn valse bekeerlingen. Ze zijn zelfzuchtig; hebben niet lief en kunnen de mensen niet liefhebben, want uit het vlees komt niets goed. Laten we bidden dat deze twee zielen nog eens tot geloof in de werkelijke Jezus Christus komen.

Heidi Baker is ook een hele goede vriendin va hun. Op hun website zien we ook dat Heidi Baker word gepromoot om daar geld aan te geven. Rebekah en Mattheus zijn echt het spoor bijster. Laten we maar eens kijken wat Lady Heidi Baker doet in geestelijk opzicht met kinderen:

Wilt u dus dat u kinderen ook zo `lekker’ gedemoniseerd uit de dienst komen dan kunt u er naar toegaan. Heidi Baker weet daar wel raad mee zoals u ziet. Dan staat er ook op de website van TRIN, dat je aan haar geld kan geven zodat zij verder kunnen. Je ziet dat het gewoon bedelen is en dat daar ook niets geestelijks aan gekoppeld kan worden, maar als dank voor de gaven zullen ze je kinderen wel even demoniseren. Wat een stelletje artiesten! Kijkt u nog maar een keer hier naar:

Ik geef deze vrouw gelijk dat wij buiten dit soort gemeenten dienen te blijven en dat een discipel van Jezus Christus niet thuishoort bij Bill Johnsons gemeente in Redding Californië USA. U kent deze gemeente wel. Deze gemeente is van de bond van grafzuigers. Van wat? Ja, u hoort het goed van grafzuigers. Dat zijn mensen die gehoord hebben op een school die door Bethel is opgestart, om de zalving op te zuigen van de overleden evangelisten; leraren; mensen die grote opwekkingen hebben gedaan enzovoort. We noemen hem dus ook necromantie. Terwijl we dat van de Heilige Geest zouden moeten krijgen. Dood is dood weet u wel. Daar kan geen zalving meer uitkomen. Nu kijkt u anders zelf maar. Dat deze vrouw gelijk heeft aangaande Bethel Redding en Heidi Baker dat moge duidelijk zijn, maar ze worden allemaal als vrienden in Nederland onthaalt en de kinderen zijn gedupeerd met een arsenaal van demonische activiteiten in hun levens. Daar zal Meneer van der Steen zelf verantwoording voor moeten afleggen aan zijn Hemelse Vader en eerst moet dan bekeken worden of we met van der Steen geen valse bekeerling te pakken hebben. Dat laatste is zeker het geval, maar zo word er alleen niet in Nederland gedacht. Jammer. Maar we blijven vioor die GMF ofwel TRUIN waarschuwen en ook voor Mattheus en Rebekah van der Steen die een voorstander is van deze kerk de Bethel Redding Church in Calififornia; dus bijna in de achtertuin van Bart McCurdy die zelf in Bethel woont,  Eerst even de grafkunsten van Bethel Redding:

En nu even een gesprek tussen Bath McCurdy en de straatevangelist Tony Miano in de auto op weg naar Redding de cult van cultleider Bill Johnson:

Wetende dat Bart McCurdy links in de passagiersstoel in de auto zijn hele jeugd heeft doorgbracht in Redding; nu doorgeslagen is naar het Calvinisme en nog steeds geen redding kent, omdat hij nu de leer van Calvijn heeft gezien als de leer van Christus.

Nu moet dit allemaal erbij? Och het moet, omdat meneer van der Steen zelf die mensen uitnodigt. Nu heeft hij ook de Jesus Culture uit. De promotieclub van Bethel Redding uitgenodigd om in Nederland te spelen. Wederom zien we geen inhoudelijk evangelie van het Koninkrijk, maar het McDonalds evangelie, waar we alleen een lekker snack voorgehouden krijgen, waar je binnen vijf minuten weer honger van krijgt. Wie is dat dan? Kijkt u zelf maar.

We ziend dus dat meneer van der Steen net zo’n cultleider wilt worden als bijvoorbeeld een Bill Johnson in zijn eigen cultus. Het is echt erg om te zien hoe zonder te vragen handen opgelegd worden en dat ze vervolgens demonisch bezeten raken. Het is niet voor te stellen dat ze dan ook durven te stellen dat dit door de Heilige Geest komt. Nu welke geest word hier dan heilig verklaard.  Dat weten we maar al te goed. De Kundalinigeest. Wie is dan die messias uit 2.Corinthe 11:4? Een duidelijker beeld krijgen we in Ezechiël 23:4. Nu zien we hier dat we Ohola kennen en Oholiba. Er komt een hele uitleg in een ander onderzoek aan en de link zal hier later aan toegevoegd worden, maar ik houd het hier even heel kort. Ohola is Samaria en dat is dit afgodisch Israël (Jesaja 2:6-22 en Dan. 7:8) en is de Kleine hoorn in Daniël 7:8. Dit Israël is dus Samaria en in Ezechiël 16:45-63 laat zien, dat Samaria Gomorra is en dus ook het Jodendom. Zij hebben een andere messias die de grondslag heeft gevormd. Hun messias is Shimon de Parea ofwel Shimon Peres. In Dan. 5:28 zien we wat Peres inhoud. Het Koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is. Nu welk koninkrijk is in zichzelf verdeeld? Juist. Het koninkrijk ofwel de koninkrijken van Satan die zit in de Tweede Hemel onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Nu zien we in Ezechiël 23:4 ook het Oude Jeruzalem. Deze zien we parallel lopen met het dat wat het Jodendom voortgebracht heeft en daarom zijn ook Ohola en Oholiba zusters van elkaar die allebei aan geestelijke hoererij doen. Oholiba is het Oude Jeruzalem en zij hebben dezelfde messias, maar dan onder het nieuwe verbond na de opstanding van Christus. Het Jodendom was onder het Koninkrijk van de Beer en het Christendom staat onder het Koninkrijk van de Panter/luipaard, welke we zien in Dan. 7:4-6. Nu zien we dan ook dat we nu in het Koninkrijk van de Luipaard vallen. De Joden vielen onder het Koninkrijk van de Beer met als hun geestelijk leider de vorst van Perzië (Dan. 8:20). En dan zien we daarna de vorst van Griekenland (Dan. 8:21). Nu zien we dan ook, dat het Oude Jeruzalem nu op de aarde begeeft en het Nieuwe Jeruzalem zit in de derde Hemel bij Christus aan de rechterhand Gods aan de zijde van het Noorden, waar zit de Hemel waar de discipelen van de Heer Jezus Christus naar toegaan. Deze zijn het in Rom. 11:4-5. Dat zijn de 7000 (symbolisch getal, maar het staat ook voor enkeling volgens Mattheus 7 vanaf vers 14) mannen die God achter heeft gehouden. Nu het Christendom zit in de Tweede Hemel welke is het territorium van Satan welke in de Tweede Hemel zit onder de goede zijde van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad en dan zien we vervolgens, dat ze nog steeds onder de wet zitten en onder de vloek van de wet en daar zie je ook de kerken, welke de herbouwde tempels uit Ezra/Nehemia zijn tevoorschijn komen uit één figuur en hij staat in Handelingen 8. Dat is Simon de Tovenaar. Toen ik dat kwam te lezen in Handelingen 8 en zag waar deze Simon voor stond en waar het Christendom ook nu voorstaat, dan mogen we toch echt wel zeggen dat dit een 100% match is. De betovering zitten hem in de leugens die verkondigd worden; de valse wonderen en tekenen en dat voor geld zien we ook in het Christendom voorkomen. Nu noemen ze dat bijbelscholen of colleges waarover nu geld kan worden gevraagd. Het hele Christendom zit nu in de Tweede Hemel en is de hoer van Babylon welke we weer zien Openbaring hoofdstukken 17 en 18 en verder ook in Ezechiël 23:29 tot en met het einde van de perikoop. Het mag gezegd worden dat we niets van doen hebben met dit soort lieden, maar vanaf de Rooms Katholieke Kerk tot en met de huidige Pinkster- en vol Evangeliegemeenten; tot aan de zogenaamde charismatische beweging zien we dus dat deze onder het Christendom staat welke is de hoofdreligie die onder de geest van de antichrist ofwel de Tweede Hemel zit. Natuurlijkerwijs zien we dan ook dat het Gelovig Overblijfsel in de lijn van de eerste gemeenten zitten en dat zijn diegene die in hun binnenkamer van Christus leren. Die zijn al klaar en worden klaargemaakt de derde Hemel in te gaan. Toch nog even kort zien we dus in Israël die kleine hoorn uitgetekend en dan zien we dat het Oude Jeruzalem (Gal. 4:25) het Christendom komt te zitten en het Jodendom in de rest van Israël die beiden weg komt te vallen wanneer we een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde krijgen. De tweede Hemel gaat weg want die word in de poel des vuurs geworpen, want dat is de dood en het dodenrijk. Dan zien we die derde tempel en die derde tempel zien we dus ook, dat deze gebouwd gaat worden in het natuurlijke en dat er een nieuwe Tempel komt bij Christus aan de rechterhand Gods en dat bij de Zijde van het Noorden. Niet zo moeilijk te weten, dat allen het gevecht overblijft tussen het Christendom in de tweede Hemel welke is het territorium van de geest van de Antichrist enerzijds en de tegenstander van God anderzijds. Dat is het Gelovig Overblijfsel die we in Romeinen 11:4-5 terug kunnen vinden.

Meneer van der Steen heeft dus één (eigenlijk wel veel meer, maar) cruciale fout begaan in de zaak Prins. Prins is een discipel van de Heer Jezus Christus en hij niet. Hij heeft niets van doen met de leer van Christus. Nu wie de leer van Christus niet heeft, maar wel zegt de Heer Jezus lief te hebben,m dan zit hij onder een valse messias en dus zien we, dat hij een andere messias heeft dan de heer Prins en zal hij wel het geestelijk gevecht hebben, maar geen relatie met Christus. Dus we zien hierbij 1.Cor. 15:19 terugkomen waar staat:”

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren [deel] nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die [aan] mij [bewezen is], is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. 11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.
12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

We kunnen dus hier 2.Petrus 2:22 op nahouden. Meneer van der Steen is de hond die wedergekeerd is naar zijn eigen uitbraaksel en mevrouw van deer Steen is de gewassen zeug, die wedergekeerd is naar haar eigen modderpoel.

Beste TRIN aanhangers word u eens wakker en volg deze idioten niet of u moet net zo idioot zijn. Deze heer Mattheus van der Steen is de meest walgelijke godslasterlijke lasteraar van de Heilige Geest die we maar kunnen voorstellen. We zien ook, dat we hem bij Christus in de Hemel niet hoeven tegen tegenkomen en daar ben ik Christus wederom zeer dankbaar voor. Ik laat hem in de valse leer. Waarom? God heeft hem die aanstelling gegeven, net zoals Adolf Hitler diezelfde aanstelling bij de Joden had.

We mogen de God dankbaar zijn, dat de heer van der Steen onder het territorium staat van Satan zelf die door hem werkt als een engel des Lichts. Deze man heeft niets met Christus en heeft ook nooit de inhoudelijkheid in zijn spreken. Die carnavaleske wijze van het brengen van het Evangelie met allerlei vlagen van andere religies binnen het Evangelie van het Koninkrijk ingevoerd, want daar zit zijn werkelijke vorm. Nu de hele Charismatische business heeft hij zelf naar Nederland gehaald om zo Jan en alleman te demoniseren en dat is Satans doel die door Mattheus heengevoerd word. Hij is voor de lauwe en bevlekten en voor de mensen die willen horen wat ze horen willen. Nu wetende dat de kop van satan vermorzeld is na de opstanding van Christus; hoeft God maar een bevel uit te spreken naar satan toe en satan gaat al voor God lopen.  Ze worden op hun wenken bediend. Geen punt, maar het is de brede weg en die de brede weg lopen en door de brede poort gaan hebben altijd verloren. Zou de rechter instemmen met een straf naar de heer Prins toe, dan is de gelukzaligheid van de heer van der Steen met zijn hoerige vrouw slechts maar van korte duur. God laat niet met zich spotten. De heer Prins die doet niet, maar het is de Heer Jezus Christus zelf die door hem heen werkt die wat doet.  Zijn strijd is dan niet tegen de heer Prins, maar wel tegen Christus zelf en tegen een discipel van de Heere Jezus Christus zelf. Dan zien we dat Mattheus dus niet van Christus is, noch zijn arme vrouw Rebekah, die nu moet toezien dat ze de eerste bruid geworden is van een ‘christensatanist’. Zij moet dan toezien dat zij het ene poortje va de hel is uitgelopen en het andere poortje van de hel is binnengegaan. God laat ook in dat opzicht niet met zich spotten. De Heere zei heel duidelijk:”Wie van mij houd en niet wat Ik leer zegt de Heer, die kan mijn discipel niet zijn”. Zij zijn dus geen discipelen van de Heere Jezus Christus zelf. Dus we moeten dus zien dat ze de leer van Christus niet hebben, dus ook geen Heilige Geest, maar wel de Kundalinigeest, zoals het in de charismatische kringen zeer gebruikelijk is en vervolgens de mensen beduvelen, zoals alleen Simon de Tovenaar in Handelingen 8 beduvelen wilt. Laat u door beiden, zowel door Mattheus, maar vooral door de occult bezeten Rebekah niet de handen opleggen, wat in die kringen zeer gebruikelijk is om dat op een automatische wijze te doen. Je komt er bezeten uit. Gegarandeerd. Vooral Rebelkah van der Steen-Krell is nog zwaar demonisch bezeten en is zeer occult belast geworden doordat ze zoveel verkrachtingen moest doorstaan. We zien ook aan haar lichaamshouding dat het lichaam daar een grote knauw aan overgehouden heeft. Dat is ook de reden dat haar kinderen als wangedrochten geboren zijn geworden. Zowel in geestelijk en mentaal opzicht, maar ook in fysiek opzicht. Want het ziet er allemaal niet uit. Ze lijken allemaal op Rebekah en dat is al een occult wangedrocht op zichzelf. Een grote tumor uit het brein van Satan zelf net als op een andere wijze Mattheus dat ook is. Kijk ze noemen de Kundalini geest die ze hebben op een valsee wijze de Heilige Geest en dat is lastering van de Heilige Geest. Daar is geen vergeving meer voor en ze zullen altijd in dit occulte van het Christendom blijven steken.

Vervolgens kan je eens kijken op deze website voor wat inhoudelijke informatie.

Hier komen Mattheus en Rebekah in te zitten:    

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: