Wilkin van de Kamp– Vrij Zijn– Bevrijdingspastoraat   2 comments

Aukje_en_Wilkin_van_de_Kamp

Aukje en Wilkin van de Kamp. Rijk geworden door mensen geestelijk op te lichten.

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=117676859

Nadat Van de Kamp zestien jaar in het onderwijs heeft gewerkt is hij in 1999 voorganger geworden in de Euregio christengemeente. Van de Kamp is oprichter en directeur van de stichting ‘Geboren om vrij te zijn’ Dit is een organisatie die zich bezig houdt met bevrijdingspastoraat.

Het verlangen van Wilkin van de Kamp en zijn team is dat mensen hun vrijheid en identiteit in Christus zullen ontvangen. Dit doen ze door middel van seminars, cursussen, conferenties en toerustingsdagen. Ook worden er onder de naam ‘Geboren om vrij te zijn’ boeken, cd’s en dvd’s uitgegeven. Wilkin van de Kamp heeft ook het boek ‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ geschreven, waarin hij een ander evangelie verkondigt. Er is een Vrij Zijn Bijbelschool waarbij men met behulp van het handboek voor bevrijding leert hoe men demonen kan uitdrijven, vloeken verbreken en hoe men zich los kan maken van emotioneel ongezonde banden. Verder is dit de hele gang naar het Bevrijdingspastoraat, wat we hier en hier kunnen zien, waar stevige vanuit Bijbels standpunten gestaafde kritiek op is.

De lijfspreuk van het team van ‘Geboren om vrij te zijn’ is: Want u bent geboren om vrij te zijn. Gal. 5:13. Als we deze tekst in de bijbel opzoeken dan heeft deze een andere betekenis als er door Van de Kamp en zijn team aan wordt gegeven. Dit is de volledige tekst:

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Gal.5:13

Hier heeft de bijbel het niet over demonische gebondenheid of belasting. Paulus spreekt hier tegen de Galaten om hen te wijzen dat ze zijn vrijgekocht van de Mozaïtische wet en de ceremonies die daar bij hoorden.

Van de Kamp is niet altijd al bezig geweest met genezing en bevrijding. Wat hij nu doet is het resultaat van een  traject waarin hij, zoals hij zelf aangeeft, Gods stem heeft leren kennen. Dit is wat Van de Kamp zelf hierover zegt in een interviewDat heeft mede te maken met het leren kennen van de Heilige Geest. Dat is echt de sleutel. Wat hadden de mannen en vrouwen die in de tijd van de Bijbel en in de eeuwen daarna krachtig door God gebruikt werden met elkaar gemeen? Ze hadden allemaal een bijzondere relatie met de Heilige Geest.”

Spreekt de bijbel over een bijzondere relatie met de Heilige Geest? De profeten hadden een diepe relatie met God. De discipelen hadden een innige relatie met Jezus. Zowel de profeten als de discipelen werden geleid door de Heilige Geest. Nergens roept de bijbel ons op om een relatie met de Heilige Geest aan te gaan.

Het accent ligt op grote wonderen en tekenen, zieken genezen, en demonen uitdrijven. Dit is echter niet wat de bijbel ons leert. De bijbel spreekt over de Heilige Geest als de Trooster Die ons zal onderwijzen (Joh.14:26). Paulus zegt in zijn brieven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest(1 Kor.6:19). Dat wij vervuld worden met de Heilige Geest op het moment van onze wedergeboorte (Ef.1:13).

De Heilige Geest is door God gezonden zodat wij als christenen de juiste weg kunnen volgen. De Heilige Geest overtuigt van zonden, Hij leidt ons en openbaart Gods wil in ons leven.

De Heilige Geest is een onderpand van de erfenis die ons nog te wachten staat. Hij is Eén van de Drie-eenheid, Eén die ons wijst op Jezus en wat komen gaat, Eén die ons helpt en troost. Niet Eén die zelf op de voorgrond treedt. Niet Eén waartoe gebeden moet worden, of Die aangeroepen moet worden. Je bidt tot de Vader in de naam van Jezus. De Heilige Geest zal niet op Zichzelf wijzen.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Joh.16:13

Van de Kamp gaat ervan uit dat christenen gebonden, of occult belast zijn en hiervan bevrijd moeten worden. Is dit ook wat de bijbel ons zegt? Wilkin van de Kamp gaat met zijn onderwijs voorbij aan de werkelijke, volledige waarde van het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis. Hij heeft ons vrijgekocht van de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van God. Door te leren dat christenen onder invloed kunnen zijn van generatievloeken, gebonden kunnen zijn door demonische machten en bevrijding nodig hebben om de vrijheid in Christus te ontvangen verkondigt hij een ander evangelie wat niet klopt met wat de bijbel ons leert.

Tevens is hij voorzitter van de stuurgroep ‘Wij Kiezen voor Eenheid’, deze stuurgroep probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden.

Het middel om dit te bereiken komt neer op het charismatiseren van alle christenen! Als iedereen charismatischer gaat denken, dan zijn we een eenheid. De bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan., en dat gebeurt bij de charismatisering nu juist wel. In ons gelijknamig artikel ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ gaan we hier verder op in en met het commentaar op deze site.

Nu laten we eens de Bijbel er even bijnemen. Niet in de pretvertalingen als het Boek; Goed Nieuws enzovoort, maar eens even de Statenvertaling en met name Romeinen 6. Daar zien we dat zij juist in ongeloof zitten en die ongeloof willen voordragen aan hun `slachtoffers’ en vervolgens passen zij dan een eigenmachtige leer toe, die zich juist verhoud met het feit, dat God in hun valse filosofie niet werkt, want het is niet Gods manier en dan maken ze de cliénten juist uit geen geloof te hebben, wanneer hun dwaalfilosofie niet werkt. Wilkin van de Kamp gelooft zelf niet in Romeinen 6.

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? 2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in de gelijkmaking Zijner] opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.  12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams]. 13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. 16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 17 Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, [om] dienstbaar [te zijn] der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, [om] dienstbaar [te zijn] der gerechtigheid, tot heiligmaking. 20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. 21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere”.

Apostel Paulus zegt in Rom. 6:5:Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in de gelijkmaking Zijner opstanding”. Dus wij zijn dus in de dood van Christus gegaan en we zien dan ook dat we door de dood in de doop in de gelijkvormigheid zijn gekomen in de opstanding van Christus. Nu vers 6. :” Dit wetende, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen”. We zijn dus niet meer dienstknecht der Zonde ofwel dat leven welke we bij de wedergeboorte (Joh. 3) hebben afgelegd en we zien dan vervolgens, dat de oude mens in de diepste van de afgrond is geworpen (immers diepte der zee = diepte van de afgrond, want het woord “zee” betekent afgrond) en dan weten we dus ook, dat wij dan niet meer in de oude mens zitten, die we door het Bloed van Christus hebben afgelegd en dat we dus een nieuw mens in Christus zijn begonnen waar Christus in ons een nieuw hart hebben gegeven en een nieuwe consistentie ofwel een nieuw geweten. De demonen die zich thans hebben huisgehouden in het oude leven zijn dan dus ook weg en we leven in de vrijheid van Christus die zich gaat manifesteren op het moment, dat wij onszelf eerst in de natuurlijke vrijheid zet (1.Cor. 6:12 en 10:23) en dan zien we dus ook, dat satan niet meer met een derde van zijn engelenmacht meer tegenover God staat zoals dat was in het Oude Testament en dat was voor de kruisiging , dood en opstanding van de Heere Jezus Christus, maar juist dat Christus de dood heeft overwonnen door op te staan uit de doden en overwinnaar is geworden en zo zijn wij dat ook, want zijn na de wedergeboporte uit de doden opgewekt en Christus is nu éénmaal meerder, dan die in de wereld is, satan dus, want Zijn kop is vermorzeld en zijn hiel gaat nog vermorzeld worden en zo zien we namelijk, dat wij overwinning hebben over satan doordat het voor ons vast staat  dat ij der zonde gestorven zijn en levend in Christus onze Heere. Is er dan nog bevrijdingspastoraat nodig. Neen, want de demonen zijn met de oude mens in de afgrond geworpen; en we dienen alleen maar te leren in die nieuwe mens te wandelen.  Nu dan is het duidelijk, dat dat wanneer wij dus in de nieuwe mens wandelen, dat wij dan dus ook leven in die nieuwe mens en vanuit die nieuwe mens, die we vanuit de opstanding met Christus geworden zijn.  Hoeveel kost ons dat…… € 0,= en tevens ons hele leven.  En we geven het ‘om niet’ en we verkrijgen het ‘om niet’. Dus niet zoals bij Simon de Tovenaar in Handelingen 8. Immers wanneer we er wat voor moeten betalen kunnen we altijd op onze klompen aanvoelen, dat we met een valse leer van doen hebben. Nu dan gaan we naar Rom. 6:9:”Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem“. Wanneer we dan zien dat de dood niet meer over ons heerst en dat we ook zien wat er staat in Matheus 12: 43-45, waar staat:

 43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn”. 

Gaan we even naar Rom 6:10:  “Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode”. Zo ook met ons. Wij leven in Christus Gode met Hem. Dus we lven van de nieuwe natuur die we in Christus verkregen hebben. Niet meer volgens het oude verbond van de wet met de werken, maar door het geloof (Hebr. 11:1) en door Zijn Genade alleen. Wij zijn dus van nature dood en levend in Christus Jezus . Diepere uitleg volgt in deze nog (Rom. 6:11).  

Wat Wilkin van de Kamp doet is dit dus alles te verloochenen en dan moet God zich aan de methode van het Bevrijdingspastoraat dan maar aanpassen en verwijten ze hun cliënten ervan, dat ze niet God geloven voor hun bevrijding. Nu daar 1. Cor. 15:12-20 al bij Wilkin speelt en dat God niet buigt over de methode van mensen en dus ook niet in de methode van Wilkin van de Kamp in het bijzonder, dan zal God daar dus ook niet werken, maar wel een andere Jezus werkt daar onder het Beest die uit de aarde opkomt, namelijk de geest van de antichrist die zit in hun harten, dan werkt God daar dus ook niet. God laat zich namelijk NOOIT leiden onder de geest van de antichrist.  Daar waar zij onder staan, want kennelijk heeft Wilkin van de Kamp 1. Cor 15:12-20 goed begrepen, waar staat:”

1Kor 15:12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?
1Kor 15:13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.
1Kor 15:14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
1Kor 15:15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.
1Kor 15:16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
1Kor 15:17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
1Kor 15:18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.
1Kor 15:19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
1Kor 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Dan dient Wilkin van de Kamp eerst zelf uit de doden te worden opgewekt en zit hij zelf nog in de zonde en dan is de Waarheid niet in hem en dan zien we vervolgens dat hij nog in de oude mens zit en dus in zijn eigen demonische beïnvloedingen of hij is zelf demonisch bezeten en ook diegene die zich met het Bevrijdingspastoraat bezig houd. Aangezien satan zichzelf niet uitdrijft maken ze juist hun cliënten demonisch gebonden, omdat ze het namelijk zelf zijn. Vrij Zijn … wat een mooie titel, maar het is in werkelijkheid demonische bezetenheid op demonische bezetenheid en ze kunnen niemand uit de doden opwekken, want dat moeten ze eerst zelf nog.  Wilkin van de Kamp is slechts een demonisch bezeten door een `andere’ Jezus geleerde diep vervloekte en door de afgrond doorgetrokken niet in het Boek des Levens staande zwijn voor het aangezicht van de Zoon van de levende God; Jezus Christus.  Verder met deze inzichten zullen alleen de bastaards uit 2.Tim. 4:3-4 naar dit soort lieden toegaan op grond van 2.Tim. 3:5. Nu wat zien we dus? Nu kunnen we dit gaan lezen [click hier].

Nu we weten wat voor een tot op het bot vervloekte zwijn voor het aangezicht van Christus en wat voor een geestelijk gestoorde; en  tot op het bot vervloekte zwijn Wilkin van de Kamp geworden is;  zien we dat hij middels zijn valse leer de Heilige Geest gelasterd (Mattheus 12:30-31) en daar is dus geen vergeving voor. Daarom staat hij dus ook mede met Willem Ouweneel; Jan Pool; Martin en Karin Koornstra ook p de dodenlijst van de christelijke leiders. Want het Gelovig Overblijfsel ziet hen namelijk niet bij Christus in de Hemel. We gunnen hun ook heel veel succes in het door God vrijgemaakte plekje in de eeuwige oven. Nu de aanhangers van die leraren komen bij die leraren te zitten. Wij persoonlijk willen niet in van de Kamps schoenen staan. Amen.

Advertenties

2 responses to “Wilkin van de Kamp– Vrij Zijn– Bevrijdingspastoraat

Subscribe to comments with RSS.

 1. Wel interessant hoe jullie de zaken hier uitleggen. Straffe taal, zeg maar. Dat is in zekere zin ook wel mijn stijl van aanpak.
  Inmiddels enige tijd geleden, ben ik in aanraking gekomen met een aantal producten van Wilkin van de Kamp. Het begon zo; ik was bevriend geraakt met een persoon bij mij in kerk. Deze persoon lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis gecombineerd met adhd. Over het algemeen waren zijn, ietwat ongeremde en zeer ongemakkelijke gedrag nog wel dragelijk. Maar op een gegeven moment raakte ik kritsch over de manier waarop hij met geloven, gelovigen, God en bediening omging. Volgens hem is iedere vorm van kritiek op zijn uitingsvormen (waaronder extreem luid zingen in kerk en het belachelijk maken van mensen hun bekering – als er niet in tongen gebeden wordt, geen wonderen of tekenen zijn, is een bekering immers niet waar – aldus hem) niet gewenst en dat wil nog weleens uitlopen op een heftige discussie.
  Omdat wij steeds verder en sneller uit elkaar groeiden, kwam hij tot zijn “ontdekking” dat ik ofwel ‘bezeten’, danwel ‘demonisch verdrukt’ was / ben. Temidden van een geschil dat hoger opliep, had ik met hem te maken in de organisatie van een christelijk weekend voor een vereniging voor jonge volwassenen. De organisatie en de uitnodiging van een predikant was een taak waar wij als commissie hem mee belast hadden. In de eerste instantie had hij mij al kennis laten nemen met Wilkin van de Kamp. Dit door mij meermaals, tot vervelens toe, links voor YouTube filmpjes te sturen, waardoor ik op ‘het goede spoor’ zou komen, aldus hem.
  Dit was een jaar geleden en ik had nog nooit eerder van de beste man gehoord. Al na de eerste vijf minuten van de eerste preek die ik bekeek van Wilkin van de Kamp, bekroop mij het gevoel dat er iets niet, helemaal niet, pluis was. In de eerste plaats was er géén sprake van de Vader, de Zoon en weinig van de Heilige Geest. In de tweede plaats sprak hij over zijn boek “De 7 Stappen Naar Ongebonden Leven” (OID), alsof eenzelfde zwaarte en belang had als de Bijbel. Hij roemde zijn boek alsof hij het niet zelf geschreven had, maar alsof de boodschap ‘heilig’ was die school in de kaft. Dat is op zijn minst geschift te noemen en heel indirect getuigd het van weinig respect voor de puurheid van het Woord. Om mij te verzekeren van mijn zaak, heb ik voor de ‘aardigheid’ zijn boek gedownload (want immers, ik ga voor een dergelijk vergrijp niet meebetalen), ter hand genomen en eens helemaal doorgelezen. De boodschap getuigd van weinig tot géén inzicht in het Woord. Hij gaat zover om een leven met God en een leven ‘zonder banden’ te beschrijven als: “een SCHAAKSPEL met God, wat je moet zien te winnen (?)” – nou vraag ik je..
  Ja Wilkin, drijf de spot er maar mee. Misschien leert die beste man bewust deze dwaalleer, maar misschien doet hij dat onbewust – wat ik mij dan afvraag: wat is erger?
  Uiteindelijk wilde mijn commissiegenoot deze man uitnodigen om te komen spreken. Of moet ik zeggen; liegen? Hier heb ik een stokje voor kunnen steken.

  Overigens, zou ik graag vanuit eigen bevindingen een boekje open willen doen, al dan niet anoniem (mogelijk zowel voor mijzelf als betrokken individuen) over de stichting “De Hoop”. Al wil ik alvast erbij vermelden dat mijn bevindingen mogelijk grotendeels subjectief zijn en moeilijk objectief te staven.

 2. Dat zijn de naaste niet. De Naaste is Christus en de naasten zijn diegene die in Christus zijn en dat zijn zij dus niet, want het zijn valse leraren!! Vervloekt en van de duivel zijn ze en ze komen de liefde van Christus niet toe!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: