De huidige valse Profeten   Leave a comment

wolfinschapenvacht

Openbaring 13:11-18.

 

Ik dank een ieder voor de inbreng. Wat mij stoort is een beetje de inhoudelijke kijk van Gods Woord. Zei God nog iets voor deze tijd in Zijn Woord? Jawel, maar dan dienen we wel de geestelijke oprechtheid te hebben om in de Binnenkamer van God te willen leren. Er word commentaar gemaakt, maar een diepe Bijbelse uitweiding en met in zijn verband staande Bijbelteksten door de echte Heilige Gest gegeven is er niet. De Heer zei al:”Het volk van God gaat ten onder doordat het geen kennis heeft”. Het moge duidelijk zijn, dat er niets nieuws is onder de zon. Prediker zei dat al, mijn geliefde boek. Het is duidelijk, dat we met drie zaden te maken hebben die een bevlekking met zich meedragen en we hebben te maken met 1 zaad die in de goede aarde is gevallen en die onder het Nieuwe Jeruzalem staan. Wanneer een zogenaamde christelijke leider als een Pasterkamp; van der Steen; of nog een ander figuur me kwaad opbelt, dan stel ik ze even in de rust en dan laat ik ze kijken in de Bijbel. Daarna vraag ik aan hen gelooft u wat er staat? Dan is het antwoord van Ja, maar ze bedoelen nee, want ze spreken raar genoeg altijd in reserves. Nu we hebben gezien, dat er een dodenopwekteam is. Altijd leuk om de mensen te vertellen over de Heere Jezus Christus en dat de mensen tot geloof komen, wat opwekking uit de doden werkelijk betekent en dat Christus kan wederkomen in de harten van de mens (1.Cor. 15:12-20 en Openb. 3:16-20). Wanneer was dus de wederkomst van Christus? In de toekomst? Neen, bij de wedergeboorte. De wedergeboorte is namelijk ook de Dag des Oordeels voor het Gelovig Overblijfsel. dat zien we dus ook in Rom. 11:4-5. Dan zien we dus dat we overgegaan zijn van de duisternis, dus van het leven onder de wet, welke dood is voor God, want we zijn wat de oude mens aangaat gestorven met Christus en we zijn met Christus weer opgestaan ten leven. Dat heet nu in Bijbelse zin het opwekking uit de doden. Dat zien we dus ook in 1.Joh. 1:6-einde; Joh. 3; Rom. hfdst 6-8; Galaten 2; en zo mogen we dus ook zien dat de Jongste Dag de eerste dag is na de wedergeboorte. Dat zijn vaak hele bijzondere dagen, want dan ben je met de Heer Jezus Christus opgestaan. Dan zijn we ook van het leven onder het Oude Jeruzalem (Ezech. 23:4; Ezech. 16:45-63 en Gal. 4:25) uitgegaan naar het leven onder het Nieuwe Jeruzalem (Gal. 4:26) en dan zitten we dus niet meer in het Oude Israël, maar dan zitten we na de wedergeboorte in het Huis Israëls bij Christus aan de Olijfberg bij het Nieuwe Jeruzalem in de Hemel in het Heilige der Heiligen van de Tempel Gods. ondanks dat dit wonder, want het is dat God ons als eerste vond en Hij baande de weg vrij dat wij Christus toelaten in het hart en Christus kon maaltijd houden. Dat is het grootste wonder die er ooit gebeurd is en de Bijbel noemt dit als eerste het grootste wonder, de wedergeboorte. Tevens ook de laatste. Daarna ook, kunnen we zeggen we zijn voor dit leven vrij van de zonde en dus ook met de goede en kwade werken, die in dit leven vanuit het vlees gebeuren, want voor God is dat dood, want het komt uit het vlees voort. We staan dus niet meer onder de juk der dienstbaarheid met alle aansporingen die erop volgen (Gal. 5:1, maar we staan onder de geestelijke dienstbaarheid (1.Cor. 9:27) en dat is dat Christus Zijn willen en werken door ons heen uit werkt naar Zijn genade. Jezus deed wonderen en tekenen, maar elk wonder en teken zat een verborgenheid of een parabel achter. Lazarus werd door de Heer uit de doden opgewekt, maar dat was ter voorbeeld dat wat er met de Heer Jezus Christus ging gebeuren. Hij moest gekruisigd; gedood worden en ten derde dag moest Hij weer opstaan, zodat wij met Hem gekruisigd konden worden en dat we met Hem in Zijn dood konden en dat we met Hem kunnen opstaan ten leven. Dit is het grootste wonder, dat God door de mens, die Hij uitkiest kon doen.

Nu dan zien we dat er onder de Joden in het Boek Handelingen heel veel wonderen gedaan werden, maar de Joden wilden Christus niet, maar hadden hun eigen Messias. Genaamd: Shimon Peres. Neen, hier word niet in de eerste instantie de huidige president van Israël bedoelt, maar we zien dat (e nu moeten we juist in de deuterocanonieke boeken kijken, niet zo betrouwbaar voor de meesten, maar hier zit wel iets verborgen) dat er meerdere mensen na het kruisdood waren opgestaan en dat allemaal als voorbeeld op de Heer Jezus Christus. Zo ook die Shimon Peres. Shimon Peres; zien we dus ook Daniël 5:28. Peres betekent:”Het verdeeld Koninkrijk”. Nu welk koninkrijk is nu in zichzelf verdeeld? Juist die van Satan ofwel Engel Lucifer ofwel de geest van de antichrist. Hij is het Oudtestamentisch broertje van Simon de Tovenaar in Hand. 8 (leest u dat maar), die ook wel de valse Jezus word genoemd. Dan moeten we wel even verder duiken in de Bijbel om het verband te zien. Kijken we naar Ezech. 23:4. Daar staat het en in Zach. 5:9. In Ezechiël 23:4 staat namelijk de hoeren (zo zegt de Bijbel ook, maar dan op een geestelijke manier, welke we ook kennen in 1.Cor. 6:12) Ohola en Oholiba. Ohola is Samaria en daar zitten de tempels van Salomo (ook niet zulke heilige broeder die Salomo, lees 1.Koningen 11) en dat wordt in Ezech. 16 Gomorra genoemd en in hetzelfde hoofdstuk zien we dat Oholiba ook wel Sodom genoemd en dat is het Oude Jeruzalem, waar we al eerder in deze posting over spraken. dat de Joden het volk van God was, was onder het Koninkrijk van de Beer (Dan. 7:5) waar de vorst van Perzië regerend vorst in de Hemelse Gewesten was en Shimon Peres was de zoon van hem.

Dan zien we dat het Christendom begint (Ezech. 23:29,34; De grote algemene (Katholieke Kerk en dat zijn dus de herbouwde tempels uit het Boek Nehemia die daaruit voortgekomen zijn) na de opstanding van Christus, dat ook het Koninkrijk van het Luipaard begon en waar de Vorst van Griekenland de heersende en regerende vorst was (Dan. 8:21, de geitenbok) en dan zien we dus ook, dat zij dus in Sodom zitten. Nu alles wat voor kerken en groepen en kringen voortgekomen zijn, die zijn uit de Rooms Katholieke Kerk voortgekomen. Door Calvijn en Luther zijn de protestantse kerken uit voortgekomen en uit de Protestantse Kerken de Pinkster- en Evangelische gemeenten en dus zien we dat al deze gemeenten en kerken allen onder de herbouwde tempels zitten uit het Boek Nehemia onder Simon de Tovenaar; onder het Oude Jeruzalem en dus niet van Christus, maar wel sodomitisch zijn. En alles wat uit Sodom komt; komt natuurlijkerwijs van de geest van de antichrist. Dus wanneer we Gods Woord moeten geloven en dat is ook in het zienlijke vastgesteld, dat elke kerk; gemeente groep of kring onder de geest van de antichrist staat met hun messias als Simon de Tovenaar, die ook Jezus genoemd word, maar die de valse Jezus is van een `ander evangelie’.

Laten we nu eens kijken in Openbaring 13 in zijn geheel. Mattheus van der Steen zegt altijd valselijk, dat nu in deze tijd vele wonderen en tekenen zullen zijn, die groter zijn dan in de tijd van de Heere Jezus Christus. Laten we eens kijken of dat zo is.

Nu we zien in Opb.. 13:1-10, dat de geest van de antichrist. Deze zit in de Hemelse gewesten. In de twee onderste hemelen, waar Satan boven staat zittende in Tirus (Ezechiël). Dan zien we dat daar ook de vier koninkrijken uit Dan. 7 zitten en dan zien we dus ook, dat de huidige ongelovigen en bevlekten (Tit. 1:15) dus onder het Koninkrijk van het Luipaard zitten en dus ook onder het beest die uit de `zee’ opkomt. Wat betekent de `zee’? Het woord `zee’ betekent `afgrond’.
Dan hebben we het beest die uit de aarde opkomt. Hier zien we dat satan kopieert. Dat zien we ook weer terug in Mattheus 24:24. Er zullen vele valse Christussen opstaan en zij zullen ware het mogelijk ook de uitverkorenen verleiden, wat de geest van de antichrist door hen heen doet en ze werken allemaal als een engel des Lichts. Dus wat zit het hoogste van het werk van de geest van de antichrist? Het Christendom, welke dus zit onder het Oude Jeruzalem; onder Oholiba en dat is dus Sodom. Zien we die lijn? Lees dan anders even terug. En wat we al gezien hebben is dat het Oude Jeruzalem Sodom is (Ezech. 16:45-63, weet u nog?). Dan zien we dus ook dat het Christendom niet van Christus is, maar wel van, en dat zien we in Opb. 13:1:”En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar sprak als een draak. Zien we dat hier? Twee horens….. het Lam is de schapenvacht en de draak is de wolf (en dus ook Satan). Dus de wolf in schaapskleren. Nu zien we dus ook waar die wolf in schaapskleren vandaan komen. Nu Jezus Christus zit in de harten van het Gelovig Overblijfsel welke is het zaad die in de goede aarde is gevallen (Lukas 8:15) en satan kopieert dat dus door de geest van de antichrist te leggen in de lauwe; hypocrieten; bevlekten en in de ongelovige. de ongelovige doet geen gekke dingen, maar satan gebruikt ze als een soort broedplaats voor elke filosofie en wind der leer, zodat hij dat binnen het Christendom dat kan gebruiken. Dan de mensen die onder het Christendom in de kerken gemeenten; groepen en kringen zitten exclusief de ingeslapen oprechte die God er nog uit haalt , die eren Christus dus onder de geest van de antichrist en met de antichrist in het hart en deze zijn het die het teken van het Beest dragen. Want wat staat er in Opb. 13:12: “En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij de daarop wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Nou hier staat het. Waar was hij dodelijk verwond? de hiel en daarna bij Christus zelf het hoofd. De hiel daar zit de uitleg, dat Jakob, die onder de geest van de antichrist geboren was en dat hij de hield de hielen van Ezau vast bij de geboorte (Gen. 25:26). Dus de hielen en de kop bij de kruisiging, dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Nu dit wetende liggen de zaken tussen God en Satan anders, dan in het Oude Testament. In het Oude Testament stond God sterker omdat Hij 2/3 van zijn engelenmacht had en Satan 1/3 deel, maar er moest wel om gevochten worden. We lezen dat heel mooi in Gen. 32:24-32 in Pniël. Daarna in Gen. 35:11-15 zien we de overwinning in Bethel, welke is de overwinning, want wie werd geboren in Bethlehem? Juist, de Heer Jezus Christus. Moest er even bij. Nu na de opstanding van Christus zien we dat de kop van Satan vermorzeld is geworden en dat de Heer van alles met satan kan doen om Zijn doel te kunnen bereiken. Wanneer we dan kijken naar Opb. 13:12 dan zien we dat zijn dodelijke wond die hij voor Genesis 1 opgelopen had genezen is hier en dan zien we hoer wat gebeuren, die we volledig in deze tijd kunnen plaatsen en ook gebeurd! Waar Mattheus van der Steen en velen met hem de mist in gaat is, dat God nu hele grote tekenen zou laten zien,. maar we zien in vers 13 van Opb. 12, dat dit juist de geest van de antichrist was onder het Christendom welke zat onder het Beest die uit de aarde was opgekomen en die in diegene is gaan zitten, waar het beest in de heeft kunnen plaatsnemen. Dat betekent grote tekenen en wonderen om zo ware het ook de uitverkorenen te kunnen verleiden. Nu dat zien we dus ook. Valse profeten (Jeremia 23:9-40); valse leraars (2.Petrus 2); valse voorgangers (1.Tim. 4:1; 2.Tim. 4:3-4 en 2.Tim. 3:1-5) enzovoort. We zien het voor onze neus gebeuren. Dat zijn de kerken van vandaag de dag en dat is het Christendom, die onder leiding staat van een valse Jezus en ‘een ander evangelie’ heeft. We zie dat ook in 2.Cor. 11:1-6. De kracht van het `ander evangelie’ zit hem juist in grote wonderen en tekenen en daar gaan ze prat op, waarbij de Heer Jezus Christus al zei:”Zoekt u een wonder of een teken? Doch u zoekt niet Mij”. Klopt ook, want ze zijn op wonderen en tekenen uit; egocentrisch gericht en niet Christus in het centrum zettende en dat met allerlei valse leringen en filosofieën, waaronder ook de New Age. Moet dit plaatsvinden aan de andere kant. Dan is het antwoord “Ja”, want ze willen leraars hebben die ze naar de oren kietelen (2.Tim. 4:3-4) en het evangelie van het Koninkrijk willen ze niet. Dus in dit geval worden ze door God zelf op hun wenken bediend. Immers God heeft na de opstanding van Christus ook de touwtjes van Satan in Zijn handen, die Hij kan gebruiken om Zijn kinderen wat te leren of diegene die ingeslapen oprecht zijn af te straffen en eruit te halen en de hypocrieten en bevlekten weg te laten teren onder het Christendom met al zijn `zwijnenstalletjes’ en dat zij steeds meer naar de hel gedreven worden met al die valse profeten; de Kundalinigeest; de ultra charismatische factor om zo op een valse wijze eenheid in de kerken te krijgen, wat Wilkin van de Kamp en zijn kompanen doen enzovoort. Let dan nog even niet op de valse profeet David Wagner.

Nou we zien dus, dat zij niet door de Geest Gods gedreven worden, maar juist de valse profeten zijn eigenlijk paragnosten in een evangelisch sausje. Hoe zien we dat? God houdt zich nooit met het natuurlijk leven bezig. Wel met het geestelijk leven en welzijn. Dus wanneer we David Wagner horen `profeteren’ over het lente-akkoord in de politiek in Nederland horen we dat eigenlijk ook al uit de monden van de occult paragnosten zulke voorspellingen komen. Dus we zien dat ze dus nooit door de Heilige Geest dit soort zaken gekregen hebben, maar ze hebben net als de paragnosten een medium, maar dan een christelijk medium, waar ze valselijk de benaming Heilige Geest voor gebruiken en dat heet lastering van de Heilige Geest, waar nimmer vergeving over bestaat (Math. 12:31). Laatu niet door TRIN; Patricia King; Heidi Baker; Matheus van der Steen en vele anderen misleiden. Dat zeg ik nog tegen het Gelovig Overblijfsel die deze praktijken in de nabije natuurlijke toekomst ook de rug toekeren. Zij verdienen hun aandacht niet. Want dit soort bedriegelijke leiders, wat onder de christelijke leiders gesteld kan worden; hebben hun loon reeds. Volle strafmaat enkele reis dodenrijk!! Amen.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: