Voorwoord en welkom   51 comments

 

Welkom op de weblog van Valse leraars. Bij deze hebben we hier een weblog van gemaakt. Dit met reden, dat mensen kunnen reageren en dat we alle leraars met naam en toenaam daarin kunnen bloot stellen. De achtergrondfoto, die we hebben gekozen is van Steve Pringle de oprichter van de C3 church. Ook in deze zullen we de Eindtijd behandelen op de hoofdweblog van het Nederlands Bijbelonderzoek Centrum  Doch deze site gaat puur over valse leraars en waar ze exact komen te zitten. Dat laten we dus ook in filmpjes zien. Hierboven spreekt een -ook niet zo’n perfecte prediker Paul Washer, maar dat wat hij hier zegt is loepzuiver.

Heel veel ontwaak en lees en kijkplezier toegewenst. Mocht u onderwerpen hebben voelt u zich vrij dat te melden en dan kan ik er een pagina bijzetten. Een stevige discussie mag best.

Hier even de bekende Bijbelteksten die we hebben en dat is wat er ook in de Bijbel staat.

2.Corinthe 11:11-15:

11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het! 12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak [hebben] willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

2. Timotheus 4:1-4:

 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en [in] Zijn Koninkrijk: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Galaten: 1:6-9

 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast [wijkende] van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 

Openbaringen 22:18-19:

 18 Want ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. 19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en [uit] hetgeen in dit boek geschreven is. 

2.Petrus 2:

 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. 4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; 5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 6 En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, [daaruit] verlost heeft; 8 (Want deze rechtvaardige [man], wonende onder hen, heeft dag op dag [zijn] rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van [hun] ongerechtige werken); 9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; 13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde [hun] vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking; 15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den [zoon] van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; [want] het jukdragende stomme [dier], sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses [en] door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; 19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, [van dezelve] overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, [dien] gekend hebbende, [weder] afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord [gezegd wordt]: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

Jeremia 23 gehele hoofdstuk: 

Wee over de slechte herders 

 1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE. 2 Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE. 3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 

De Spruit van David (Christus)

5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige [Spruit] zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 7 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: [Zo waarachtig als] de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. 8 Maar: [Zo waarachtig als] de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land. 

Bestraffing van Valse Profeten

9 Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, dien de wijn te boven gaat; vanwege den HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid. 10 Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege den vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is, en hun macht niet recht. 11 Want beiden profeten en priesters zijn huichelaars; zelfs in Mijn huis vind Ik hun boosheid, spreekt de HEERE. 12 Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid; zij zullen aangedreven worden en daarin vallen; want Ik zal een kwaad over hen brengen [in] het jaar hunner bezoeking, spreekt de HEERE. 13 Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, [die] door Baäl, profeteerden, en Mijn volk Israël verleidden. 14 Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sódom, en haar inwoners als Gomórra.
15 Daarom zegt de HEERE der heirscharen van deze profeten alzo: Ziet, Ik zal hen met alsem spijzigen, en met gallewater drenken; want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. 16 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond. 17 Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben; en [tot] al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad overkomen. 18 Want wie heeft in des HEEREN raad gestaan, en Zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft Zijn woord aangemerkt en gehoord? 19 Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen hoofd. 20 Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij [met] verstand daarop letten. 21 Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. 22 Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun bozen weg, en van de boosheid hunner handelingen. 23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 24 Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. 25 Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. 26 Hoe lang? Is er dan [een droom] in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij. 27 Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben door Baäl. 28 De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE. 29 Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, [die] een steenrots te morzel slaat?
30 Daarom, ziet, Ik [wil] aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste; 31 Ziet, Ik [wil] aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft [het] gesproken; 32 Ziet, Ik [wil] aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE. 33 Wanneer dan dit volk, of een profeet, of priester u vragen zal, zeggende: Wat is des HEEREN last? Zo zult gij tot hen zeggen: Wat last? Dat Ik ulieden verlaten zal, spreekt de HEERE. 34 En aangaande den profeet, of den priester, of het volk, dat zeggen zal: Des HEEREN last; dat Ik bezoeking zal doen over dien man en over zijn huis. 35 Aldus zult gijlieden zeggen, een iegelijk tot zijn naaste, en een iegelijk tot zijn broeder: Wat heeft de HEERE geantwoord, en wat heeft de HEERE gesproken? 36 Maar des HEEREN last zult gij niet meer gedenken; want een iegelijk zal zijn eigen woord een last zijn, dewijl gij verkeert de woorden van den levenden God, den HEERE der heirscharen, onzen God. 37 Aldus zult gij zeggen tot den profeet: Wat heeft u de HEERE geantwoord en wat heeft de HEERE gesproken? 38 Maar dewijl gij zegt: Des HEEREN last; daarom, zo zegt de HEERE: Omdat gij dit woord zegt: Des HEEREN last, daar Ik tot u gezonden heb, zeggende: Gij zult niet zeggen: Des HEEREN last; 39 Daarom, ziet, Ik zal u ook ganselijk vergeten, en u, mitsgaders de stad, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, van Mijn aangezicht laten varen. 40 En Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten.

1. Valse profeten beloven vrede, waar er geen vrede is. Ze vertellen dat je kunt leven in zonde en dat God je niet zal straffen daarvoor.
Jer 14:11-16
Jer 14:13-14 
Ik zei: ‘Ach HEER, mijn God, hun profeten verkondigen: “Het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie zullen geen honger lijden; ik schenk jullie blijvende vrede in dit land.”’ De HEER antwoordde: ‘Die profeten verkondigen leugens, en dat in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets opgedragen, niet tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden en eigen verzinsels.

2. God openbaarde de verschrikkelijke schade die valse profeten kunnen doen in de kerk en waarschuwt tegen hen.
Jer 23:1-40

3. God waarschuwt tegen valse herders die de kudde vernietigen en in verwarring laten gaan
Jer 23:1-4 
Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.

4. God waarschuwt zijn volk om niet te luistern naar wat valse profeten zeggen dat ze niet worden gestraft als ze hun zonden niet belijden.
Jer 23:16-24
Jer 23:16-20 
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER. Tegen hen die mij minachten durven ze te zeggen: “De HEER zegt dat het jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden zeggen ze: “Nee, onheil blijft je bespaard.” Wie het raadsbesluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen. De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen.

Ezec 13:1-16
Ezec 13:10-12 
De profeten hebben mijn volk op een dwaalspoor gebracht toen ze zeiden dat het vrede zou blijven, en mijn volk bouwde muren die door de profeten met witkalk werden bepleisterd – maar het bleef geen vrede. Zeg daarom tegen die witkalkers dat hun muur zal instorten. Als er slagregens komen, als er hagelstenen neerkletteren, als er een stormwind losbreekt en de muren instorten, zal er dan niet worden gezegd: ‘Waar is jullie pleisterwerk gebleven?’

5. Jezus waarschuwt tegen valse profeten die zijn als wolven in schaapsklederen
Matt 7:15 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

6. Paulus waarschuwt dat gemene wolven zullen komen, zelfs vanuit de kerk en ze zullen de kudde niet sparen.

7. Petrus waarschuwt dat valse leraren zullen optaan in de kerk en ze zullen vernietigende leerstellingen de kerk binnen brengen.
2 Petrus 2:1-3 Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.

8. Valse leraren verschijnen als waren het engelen van licht
2 Kor 11:1-5
2 Kor 11:13-15 – 
Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.
9. Wees niet als de Christenen uit Galaten die gemakkelijk verleid waren om zich af te keren van de zuiverheid van het evangelie door valse leraren, de Judanezen
Gal 3:1-9
Gal 3:1
 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?

10. Test de geesten (door het Woord van God) of ze wel of niet van God afkomstig zijn
1 Joh 4:1-3
1 Joh 4:1 
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

11. Wees als de Christenen uit Berea
Hand 17:11 – 
De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessaloniki, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd

12 Jezus staat achter de kerk(leden) die testen wat het hoort, en die zich niet in laat door valse leraren.
Op 2:2-3 
Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen

13. Een verschrikkelijke ramp gebeurde in de tijd van Jeremia. Valse profeten verspreidden leugens en de mensen hielden ervan
Jer 5:30-31
 Verschrikkelijke dingen, ongehoord, gebeuren in dit land de profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op. En dat bevalt mijn volk! Wat zullen jullie doen als je einde nadert?

14.God roep zijn volk om te bekeren en te luisteren naar getrouwe profeten.
Jer 6
Jer 6:16-17
 – Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.” Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn.
Zij zeggen: “Dat doen wij niet.”

15. Laat niet valse leraren toe om je terug te sturen naar de slavernij van de zonde
2 Petr. 2:17-22
2 Petr. 2:18-19
 want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen. Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.

16. Wees op je hoede zodat je niet zal worden weggeleid door wetteloze mensen.
2 Petr. 3:17-18 
Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

Heel veel wijsheid en laat u leiden door de Heilige Geest.

Gods zegen,

Team van deze website: Nederlands Bijbelonderzoek Centrum

Advertenties

Posted maart 8, 2013 by Dutch Bible Research Center.

51 responses to “Voorwoord en welkom

Subscribe to comments with RSS.

 1. Beste,
  Allemaal goed en wel maar wat geloven jullie zélf? Waar is jullie geloofsverklaring? Voor een buitenstaander kunnen jullie net zo goed dwalingen leren als er geen duidelijkheid komt over jullie eigen geloof!
  Ook zie ik geen links om te weten waar jullie mee verwant zijn. Doe hier eerst iets aan a.u.b.
  Marc Verhoeven

  • Waneer je goed door alles heen leest en ook bij “diepere studie” en “Valse Bijbelscholen” dan zie je al waarin we geloven. Dat is namelijk door het geloof in de Heere Jezus Christus zijn we opgestaan met Hem en hebben we een leven door dat zelfde geloof en hebben we via dat geloof de genade verkregen. Dan geloven we werkelijk diep inhoudelijk de Bijbel van kaft tot kaft en beweren we dat niet alleen, maar weerleggen dat ook.

  • Wij geloven alleen het Evangelie van Jezus Christus en zeer diep inhoudelijk de Bijbel. Die studies komen nog op http://www.bijbelonderzoek.net die net in de lucht is. Doch dit vonden we even belangrijker. verder we zijn alleen met Christus zelf verwant en met niemand anders. We hebben het evangelie zoals Christus dat onszelf heeft geleerd door de Heilige Geest en de Bijbel zelf. Dat is alles. We staan niet meer onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, maar onder de Boom des Levens en daar leven we uit. Op grond van het geloof in de Heere Jezus Christus en zo zien we dat we in de Genade wandelen. Dus wanneer je uw beklag doet doet dat maar al biddend, want van Hem hebben we Zijn leer.

  • Wanneer u commentaar hebt over de inhoud van de website, dan gaat u naar onze Baas. Deze baas het Jezus Christus en Hij laat zich door gebed alleen maar aanspreken. We hebben geen organisatie, maar we dienen daar een soort organisatie aan te geven. Daardoor kunnen we zo ver gaan om alle valse leringen te veroordelen in de Naam van Jezus Christus en we spreken hier over leraars, die de leer van Christus niet meer willen horen. Dus ze zijn al veroordeeld, maar ze blijven wel hun geestelijk vuilnis prediken. Dan moeten ze veroordelend worden aangepakt en daarin zijn we niet mals, maar dat is ook gelijkvormig aan de Heer Jezus Christus zelf. Dan zien we dat we buiten elke kerk; gemeente en organisatie moeten blijven om zo op een neutrale wijze hard tegen die leringen te kunnen blijven oordelen. Voor diegene die wij behandeld hebben en waar God hen overgegeven hebben aan een leugen, opdat ze alleen de leugen gehoorzamen zouden zijn, die zetten we op de dodenlijst. Bijbelscholen bestaan niet meer; wel brainwashcentra, waar een één of andere tumor uit het brein van satan zelf voor veel geld (meestal 6500,= per maand) zijn geestelijk vergif uit te strooien. Voor degene hopen we niet meer op eeuwig leven, maar dan zijn we onze Heer en heiland Jezus Christus dankbaar zulke zwijnen, want dat zijn het en dat zien we dus ook in Mattheus 7:6, daar mogen we geen parels aan gooien, waarom niet; ze komen niet in het boek des Levens te staan. Waren ze ooit in het Boek des Levens, dan zijn ze nu er weer uitgeschrapt door een aanhoudend valse leer te prediken, want daarmee word de Heilige Geest gelasterd en daar is geen vergeving meer voor. Amen.

  • Beste Marc

   Dat hebben we allemaal gedaan, maar wanneer je dat niet leest; dan kunnen wij daar vrij weinig aan doen.

   Groet, Jan.

 2. We haten nooit de persoon want die kan nog altijd (helaas) behouden worden, maar wel de valse leringen die diegene willen hebben die ze naar de oren kietelen. de Bijbelscholen zijn brainwashcentra geworden met al die valse leringen die onder het Beest van Openbaringen 13 uitgekomen zijn en dat zien we dus ook. We vermanen; we geven de consequenties; we zetten afschuw tegen de valse leringen, maar we laten aan de andere kant zien, dat diegene die alleen maar leugenachtige leringen willen hebben (2.Tim. 4:3-4 en Gal. 5:4) die ze naar de oren kietelen. Nu diegene die behoren tot de verloren schapen van het Huis Israëls welke zit in de Hemel bij Christus aan de rechterhand Gods. Dus we zien dat zij komen; alleen zij zijn dus door God uitverkozen, maar ze moeten nog door de wedergeboorte. De lauwen en de hypocrieten zijn nooit door God uitgekozen en verdwijnen toch wel de afgrond in. Ouweneel en consorten zullen we nooit zien bij Christus in de Hemel, want hij behoort niet tot het volk van God die door God is uitverkozen en daarom zal hij ook branden en kunnen we hem vervolgens op de dodenlijst al plaatsen. Wij wensen hun heel veel plezier daar, maar ik ga liever de Hemel in.

  • Citaat uit deze reactie: We haten nooit de persoon want die kan nog altijd (helaas) behouden worden.

   Ik schrik erg van het woord helaas. Letterlijk schetst u hier dat het een kwalijke zaak is dat iedere zondaar behouden kan worden.
   Is dat niet een reactie sterk naar eigen vlees en hartstochten?
   Zouden jullie niet bij uitstek erg op jullie woorden moeten letten?
   Is dit niet een belediging aan degene die jullie, jullie Baas noemen? Is Baas niet op zich al een veel te platte term die strikt onBijbels is en zeer tekort doet aan de Heiligheid van de drieënige God?

   • Je hebt hier een punt wanneer je dat als een onafhankelijk bericht dat leest. Het woord “helaas” is niet voor diegene die rein tot geloof kunnen komen en door Christus rein kan worden opgewassen in Hem. Ik dank God dat dit ook gebeurd en dat betekent, dat we dus nieuwe zielen in de hemel krijgen en dat is iets waar we net zo blij zijn als u. Nu even de strekking van deze website in acht nemende; gaat het over valse leraars; valse profeten en deze worden hier dus haarfijn aan het licht gebracht enzovoort. Nou voor diegene die een valse leer prediken en dat als de mensen als de Waarheid naar voren houden als de Waarheid die kunnen nog tot geloof komen, terwijl ze heleboel mensen het verkeerde pad gewezen hebben met hun valse leer, die daarmee echt verdiend te zijn om ze uit te laten schrijven uit het Boek des Levens, zoals de leraren waarover we hier op deze site spreken op Professor Walter Veith na, die wel een zuivere leraar is. Op die leraars slaat het begrip “helaas”. Zij hebben vele mensen misleid en ze hebben de leer van Christus vervangen in een ‘ander’ evangelie (2.Cor. 11:1-7). Het moge duidelijk zijn, dat diegene die dat doet op grond van Gal. 2:8-9 vervloekt zijn en wanneer ze daarmee doorgaan, dat ze dan uit het Boek des Levens door God worden geschrapt, doordat ze middels hun valse leer Jezus Christus wederom gekruisigd hebben en Hem openlijk te schande hebben gemaakt (Hebr. 6:4-8). Het is daarom heel belangrijk te kijken waarin iemand geloofd en wat iemand leert. Een Christen kan niet meer zondigen want hij is uit God geboren en dat wat uit God geboren is zondigt niet (1.Joh. 3:9) en in de praktijk ook niet, want daar heeft de nieuwe natuur ofwel Christus in ons geen zin meer in. Dus daar kijkt God ook niet naar en dat zien we dus ook in 1.Cor. 6:12 en die natuurlijke vrijheid gecombineerd met de geestelijke vrijheid waarin God Zijn geestelijke vrijheid in ons heeft te kunnen leggen; zorgt ervoor dat God op die manier ons heeft kunnen leggen. Dan zien we dat de lust om in de zonde de zonde uit te kunnen leven niet mee bestaat en dat we zo rein heilig en volmaakt kunnen leven. Zonder zonde zoals de Heer Jezus Christus dat ons heeft vort kunnen leven; wetende dat Christus dat door ons heen dat heeft kunnen bewerkstelligen. Door te zeggen dat dit een leugen is; dan maken we Christus dus krachteloos en een leugenaar en is de Waarheid niet in die persoon en leeft hij weer in de zonde. Voor hen is het woord “helaas”. Voor diegene die dus bij hun valse leer willen blijven geldt de redding van Christus dus ook niet en daar geldt ook het woord “helaas”. p die wijze hebben we het woord “helaas” door de inzender opgepakt en opgevat.

 3. Wanneer je over de weg loopt en je kijkt niet uit bij het oversteken, dan kan ik heel zachtaardig en netjes aan je vraagt:”Wilt u uitkijken, want er komt een auto op de weg die 70 kilometer binnen de bebouwde kom rijd”. Neen, wat ik zou doen is bij je kraag pakken en je naar me toetrekken. Die hardere methode heeft wel jouw leven gered. Daar gaat het om. Beter een beetje pijn nu dan eeuwig branden na dit leven, maar velen hebben dat niet door. Het zou pas liefdeloos zijn als we de boel zouden negeren, want dan houd je achter dat je ook nog eens behouden kan worden, wat dit soort valse leraars dat juist niet voorhouden.
  Nu we spreken hier wel over die valse leraars, die echt diep vervloekte zwijnen zijn voor het aangezicht van Christus en God gebruikt ze voor diegene die alleen maar horen willen wat ze willen horen. En we hebben een confronterende website gemaakt. Daar zijn w ons van bewust, maar anders worden de mensen niet wakker, die nog niet wedergeboren zijn, maar wel tot het gelovig overblijfsel behoren naar de uitverkiezing Zijner Genade en dat op grond van het geloof alleen.

 4. Geloof je de Bijbel werkelijk van kaft tot kaft? Ik bedoel volgens Gods inzichten? We dienen niet te oordelen, maar wat God veroordeeld dat kan dus wel gezegd worden en dat staat ook in de Bijbel. Lees maar eens Jeremia 23 en Galaten 1:6-9. Nu wie een ander evangelie predikt, dan dat de apostelen en Jezus Christus zelf gepredikt hebben, die zijn vervloekt. Dat zegt Apostel Paulus niet éénmaal maar dus tweemaal. Nu wanneer een leer leid naar de afgrond en het komt uit het Beest die uit de aarde opkomt, dan betekent dat dat zij niet Christus maar de geest van de antichrist in zich hebben. Nu wie Christus niet in zich heeft is in zijn geheel voor de eeuwigheid verloren. Dat is een Bijbels feit. We gaan daar ook niet over in discussie. Bij sommige bastaards mag je een eeuwigheid in de hel namelijk NOOIT misgunnen. Dat komt namelijk dat ze een zooitje hebben gemaakt van het Heilig werk en het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Geloven daarin maar de helft en niet het hele geheel en dat ze met Christus zijn opgestaan uit de dood op een geestelijke wijze (1.Cor. 15:12-20); zien we dat zij dus niets van doen hebben met een dodenopwekkingsteam die mummies op twee benen zet en die uit de natuurlijke dood willen proberen te laten opstaan, want dan ben je op satans akker aan het wieden.

  Natuurlijk zijn er oprechten die in een valse leer zijn gestonken en geen geestelijk inzicht hebben gehad en die later door een waarschuwing van Gods wege terug zijn gegaan op de smalle weg. Wij mogen dat niet veroordelen, want wanneer we naar ons eigen leven kijken, hebben we dat ook meegemaakt. Daar spreekt God ook niet over. paulus zegt i Titus :1:15 drie vormen van mensen:

  1. De gelovigen in Christus
  2. De bevlekten (lauwen; hypocrieten en meer van dat soort mensen)
  3. De ongelovigen.

  Jezus zei dat ook in Mattheus 10.
  1. De Heidenen
  2. De Joden
  3. De verloren schapen van het Huis Israël.

  Wij geloven dat het om het derde gaat. De Verloren schapen van het Huis Israël ofwel dat Huis Israël die bij Christus in de Hemel zit. Zij zijn het die na de evangelisatie met een gelovig en oprecht hart Christus aannemen en dan vervolgens zien, dat zij het Woord van God die vlees geworden is in het hart dragen en vrucht gaat voortbrengen. Dat is het aankomend zaad die in de goede aarde is gevallen (Luk. 8:15). Voor hen is deze website. Niet voor de bastaards die willen horen wat ze horen willen en ook niet voor de ongelovigen, maar die tot één van de 12 stammen van het Huis Israëls behoren. Daar zitten dus ook de gelovigen. Niets meer en niets minder en de waarschuwingen die hier op de website staan is ook voor hen bedoelt en daar mogen ook de geestelijke consequenties bij vermeld worden wat heel wat anders is dan oordelen.

 5. Daar word nog over nagedacht! U plaatst deze hier en we hebben u conform de Waarheid beantwoord. Mocht u ook tot die bevlekten;; bastaards of lauwen c.. hypocrieten behoren die uit de Pinkster- of Evangeliegemeente behoren, dan is er ook voor u geen plaats in Gods Koninkrijk, want dan begeeft u zich nit in Christus, maar onder Sodom.

 6. Well iemand die in een valse leer zit is mijn broeder en zuster niet, want ze hebben niet de leer van Christus. Verder gaan we niet op geboden van mensen af. Wij bepalen wat we weghalen en wat niet. Verder je hebt de verkeerde `broeders’ lief; de werkelijke broeders daar heb je een vreselijke diepe haat tegen. Dat laat ook zien, dat je God eert met je lippen, maar het hart verre van staat. Dus dan zien we dus ook wat voor een tot p het bot vervloekte en door de afgrond doorgetrokken bastaard je bent. We laten het gewoon staan. Had je maar geen bericht neer moeten zetten. Sorry de volgende keer beter. Amen.

 7. Valse leraars hebben we niet lief; immers ze hebben zelf de liefde Gods niet. Die dienen we aan de kaak te stellen en publiekelijk te schande te maken zoals ze Christus ook te schande hebben genaakt. Dat is de Bijbelse weg. Nu weet ik niet wat voor een leer u aanhangt, maar als het één van de leringen zijn, die hier als waarschuwing geld, dan zou ik maar maken dat u zich bekeert; anders hangt u het zelfde eeuwige lot te wachten als die leraars met hun aanhang. Dan zijn uw dagen dus ook geteld!!

 8. We haten nooit de persoon want die kan nog altijd (helaas) behouden worden,

  Wat is dit een liefdeloosheid!

  • Beste Eelco,

   Je hebt helemaal gelijk op het punt, dat ze (helaas) behouden kunnen worden. Dat delen we, maar voor diegene is niet deze website. We weten dat deze website hard is. Dat en het evangelie en de waarschuwingen plus de consequenties daar luid en duidelijk staan vermeld. Het is de Eindtijd. Het is goed om duidelijkheid en scheiding te brengen in het moeras van grijstinten en valse leringen en dogma’s. Buiten het feit heb ik dezelfde mening toegedaan met het woordje “helaas” ertussen. Doch wij houden van de mens en we willen dat niemand verloren gaat en allen behouden blijven, maar goed, dat is niet zo. Het kaf dient van het koren gescheiden te worden en de schapen van de bokken. Of we staan onder het Beest die uit de Zee (= afgrond) opkomt en geleid worden door het Beest die uit de aarde opkomt, die in de harten zitten van de bevlekten (Tit. 1:15) ofwel de lauwen Openb. 3:16) of de Hypocrieten (Mattheus 23). Het zij allemaal Bastaards, die de leer van Christus niet willen en die niet schuwen om Christus tot leugenaar te betitelen, die in een oprecht gelovige in Christus doorheen Zijn werk doet. Die gaan aan de schandpaal. Zij hebben middels hun valse leer de Heilige Geest gelasterd. Iets wat niet vergeven kan worden (Matt. 12:31). Daarvoor hebben we unieks in Nederland. “De dodenlijst van de Christelijke Leiders”. . Deze mensen zijn niet meer te bekeren, maar doen zich wel voor als Christelijke leiders. Die zijn dus echt rijp voor de “eeuwige oven”, want hun dagen zijn echt geteld en hun namen staan dus ook niet in het Boek des Levens vermeld. Amen.

  • Neen, maar van zulke valse leraars dienen we wel een afkeer van te hebben. En vergeet geen sportschoenen te kopen. Ze zijn in de aanbieding bij Perry Sport. Kan je heel hard van ze vandaan rennen!!

  • God is niet alleen een God van liefde, maar ook een God van verterend vuur, maar dat willen de mensen niet lezen. God heeft alle valse leraars, tenminste als ze ooit in het Boek des Levens staan opgetekend, dan zien we dus dat ze nog steeds onder het oordeel staan en dat ze veroordeeld zullen worden, Daarom zien ze alles no in de toekomst en niet dat alles al volbracht is bij de wedergeboorte.Ze hebben wel een religieuze tick, maar van Christus zijn ze nog nooit geweest, want dan zouden ze weten dat ze uuit de doden zijn opgewekt. Lees hier maar eens 1.Cor. 15:12-20. Christus heeft op grond van Openb. 3:20 nog geen maaltijd in hun hart kunnen houden en satan doet er alles aan in de Pinkster-; en Evangeliegemeente dat ook niet te doen. Daarom zien we dus ook, dat er zoveel valse leringen in die gemeenten zijn, omdat satan namelijk daar met twee poten als een engel des Lichts doorheen werkt. Door die valse leringen, die de mens zich gaat eigen maken als “De Waarheid; belanden ze op de brede weg en niet op de smalle weg en daardoor leven ze nog steeds in de duisternis. Ja en dan gaan we weer. 1.Cor. 15:12-20. Dan kunnen ze ook noig niet uit de doden opgewekt worden en leven ze nog steeds in de zonde, namelijk onder de wet of ze zijn gewoonweg niet door God vanaf de geboorte uitverkozen, dat kan ook. Ze leven dan nog niet ind e Genade levend vanuit het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Ze worden ook vaak een eindtijdmisleider, die zelf weg zal smoren in de diepste spelonken van de afgrond. Voorbeelden van dit soort lieden zijn: Frank en zijn broer Willem Ouweneel; Wilkin van de Kamp; Martin Koornstra en Jan Pool. Amen.

 9. Bij deze moet worden gesteld, dat we valse leraars tot “honden” en “zwijnen” kunnen betitelen naar aanleiding van Mattheus 7:6. Er moet een waarschuwing komen op dit soort valse leraars. Daar is deze site voor bedoelt en voor diegene die pas wedergeboren zijn en tot diegene behoren , de in Mattheus 10:6b beschreven staat. Het moge duidelijk zijn, dat diegene die zich nog in de sodomistische gemeenten en kerken begeven, dat er nog een deel van het Gelovig Overblijfsel (Rom. 11:4-5) bevinden, dat zij dan door God eruit gehaald kunnen worden en dat zij dus door Christus zelf (i.p.v. mensen) geleerd worden van een evangelie die van het Koninkrijk is (Mattheus 24:14). Dus de begrippen “zwijnen” en “honden” dat zijn Bijbelse termen. Aangezien we de Bijbel hanteren, hanteren we ook deze termen c.q. woorden.

  Wanneer we dus zien is, wie een valse leer heeft; heeft de leer van Christus dus niet en de consequentie is dus dat ze naar de hel lopen. Wanneer iemand het Bloed van Christus verloochend en daar dus een ‘ander evangelie (2.Cor. 11:2-6) daarin zet, die is niet alleen volgens Gal. 1:6-9 vervloekt, maar ook willen ze een ander evangelie volgens 2.Tim. 4:3-4 en ze luisteren naar leraars op grond van 2.Tim. 3:5; Mattheus 7:15 en het beest uit de aarde zit in hun harten (Openb.13:11). Had Jezus de Farizeeën lief in Mattheus 23? Neen. Ze brachten de mensen onder de wet, maar hij begon pas diegene onder de Farizeeën lief te hebben op het moment, dat zij tot het geloof in Jezus Christus kwamen en door de smalle poort gaan. Niet de brede, want die leidt naar het dodenrijk.

  Nu we zeggen niet tegen iedereen die door een valse leer bevangen en gedemoniseerd zijn, dat ze zwijnen zijn, maar wel tegen de leraren, die een andere leer, dan de leer van Christus, hebben, die dat ook handhaven als de Waarheid en de leer van Christus en dus ook Christus voor een leugenaar houden en dat ook blijven doen en daar ook de Gemeente daarmee belagen. Voor hen zijn hun dagen geteld. Weet dat een draai om de oren uit liefde gegeven kan worden; immers dat zet de ander ook valst in het goede van wat Christus door de mens heen kan doen en brengt hem dichter tot Christus. Dat is ook Gods doel.

  • Wij veroordelen alleen valse leringen. Wie een valse leer heeft stellen we hem terecht. Diegene die niet willen luisteren, die heeft een ander evangelie en op grond van Gal. 1:6-9 zien we dus dat hij vervloekt is en dat hij ook een moordenaar is (1. Joh. 5:15-20). Dus we zien dan dat zij dus niets te maken hebben met Christus en noch met het evangelie en dat zij de Heilige Geest hebben gelasterd; Christus wederom gekruisigd hebben en Hem openlijk te schande hebben gezet (Hebr. 6:6). Zij hebben niet Christus in het hart, maar het Beest die uit de aarde opkomt staand onder het Beest die uit de Zee (=afgrond) opkomt. Dus zij hebben Christus niet, maar zijn antichristussen, zoals Matth. 24:24. Daarom zien we ook dat Mattheus 5:1-5 een aanleiding is op vers 6. Het is namelijk zo, dat alleen diegene die tot het gelovig overblijfsel behoren en daaroor onder de Genade staan dit soort oordelen wel mogen vellen, want zij oordelen niet, maar Christus werkt door hen heen Zijn willen en werken uit naar Zijn welbehagen. (Rom. 11:4-5; Phiip. 2:13). Dus wij ordelen helemaal niet; het is Christus die ons gebruikt dat Hij Gods oordeel laat uitspreken. Daar hebben we dus als mens nederigheid naar God toe voor nodig en verbrokenheid. Gek eigenlijk, dat mensen wel een ander betichten van oordelen, terwijl hun eigen hart de balk of de spijker is die uit hoogmoed die oordelen vellen. Ons advies aan jou is: wees nou eens niet die godlasterlijke diep tot op het bot vervloekte hypocriet, die het allemaal zelf voor God gaat bewerken, maar wees eens nederig en ga Christsu eens dienen zoals hij het wilt. Want je lijk t wel of op die man met de balk of wel de man met die naald. Jammer dat je jezelf zo leert kennen. Amen.

 10. Hoi Peter,

  Deze website is niet voor iedereen. Alleen voor die groep die behoren tot Mattheus 10:6, waar staat: “Matt 10:6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls”. Voor diegene is ook de Heer Jezus Christus gestorven en dus ook voor diegene die pas wedergeboren zijn en gewaarschuwd dienen te worden. Dat kan een “grote schare” zijn of meer een “enkeling”. Beter is dat we ons af kunnen vragen of we door hen wel zoveel blijdschap kunnen verwachten met hun valse leringen. Immers leringen zegt iets ver het geloof wat we hebben en niet de werken van het vlees, want dat zijn de uitingsvormen. Verder heeft ieder Christen het recht om een leer vals te zien. Echter er heerst een valse cultuur binnen de sodomistische kerken van het Christendom (welke we al in Ezech. 23 en 16 al zien dat ze onder de geest van de antichrist zitten), doch dit is echter een religie die een “ander” evangelie met zich meedraagt en waar de dagen van hun leiders geteld zijn. Immers volgens Gal. 1:6-9 zijn ze vervloekt. Dat zeg iik niet, maar de Bijbel en God in de Bijbel. Dan dienen de discipelen dat ook uit te spreken. We weten niet hoe diep we nu in de Eindtijd zitten en dat het Evangelie van Jezus Christus al verkondigd is geweest over de heidenen en dat nu de Moslims aan de beurt zijn, waar door de Naam-Christenen van het Christendom zo’n ophef worden gemaakt. Immers zij hebben namelijk ook een terroristische organisatie, maar dat zit meer in de Evangeliegemeenten en met name de Evangeliegemeenten in Amerika. Net zoals we ook de Talmoedse wetten zien onder de Joden en de radicale moslims onder Osama Bin Laden.

  Verder komt dit niet van ons. Immers bij het voorwoord zie je al dat onze namen er staan en zie je ook waar we vandaan komen. Beter lezen dus. Net als je beter je Bijbel moet lezen. Verder hebben we geen kerkelijke gemeenschap, maar werkt Christus Zijn willen en werken uit naar Zijn welbehagen (Rom. :4-5 en Philip. 2:13). Wanneer je zegt dat er geen blad voor de mond genomen word; klopt. Jezus Christus had ook geen blad voor de mond wat hij tegen de Farizeeën zei. We stellen ze aan de kaak; zetten ze publiekelijk te schande en waarschuwen de mensen die de neiging krijgen daarin te trappen in hun vreselijke misleidingen. Dat is ook Bijbels. Dus wat is verder nog jouw commentaar in deze? Wij volgen het Bijbels perspectief en niets meer. Een andere mening tolereren we zelfs bij onszelf niet.

  Oww, overigens we krijgen 4000 bezoeken per dag. Het is toch nodig dat we er zijn.

  Groet, Valseleraars777.

 11. Nee wij geven het door de Heer Jezus Christus maakt uit en we lezen dat in de Bijbel.

 12. Beste website meneer of mevrouw.
  Ik vind u onderwerpen heel interessant. Hoe kan ik weten of u niet een valse leraar bent?

 13. Beste Henry,

  Dank u voor uw bericht. Bij deze hebben we alle personen op deze site gesproken en gechat. Zij willen die valse lijn als de Waarheid aanhouden en sterker nog zeggen ze dat diegene die daar dus niet in geloven ook nog vervloekt zijn ook nog. Nu wie is nu op Gods Troon gaan zitten? Wanneer we de persoon 1 op 1 gewaarschuwd hebben en niet luisteren, dan dienen we dat de gehele Gemeente van Jezus Christus dat mede te delen, want zij zijn het die met hun valse leer Christus wederom kruisigen en Hem tot een publiekelijke schande maken (Hebr. 6:6). Dus dan dienen we de mensen te waarschuwen voor hun praktijken en hun valse leringen. Dat heet niet schandaligheid van onze zijde uit, maar wanneer we een leer plaatsen boven de leer van Christus end at presenteren als de Waarheid en dat over pas bekeerden om deze weer in de put van de hel te verleiden, dat is schandelijk. Henry je moet dus hierbij niet de boel omdraaaien. Dat jij die leraars geloofd,dan doe je dus zelf een zonde en dat heet geestelijke hoererij of geestelijk overspel. Zo’n iemand dient zich te bekeren en dat op grond van Hebr. 6:4-8. God is een heilig God en laat niet met zich spotten. De personen die we hier spreken, die hebben de discipelen van Jezus Christus al publiekelijk gelasterd door te zegge dat hun leer, welke de leer van Christus is; gezegd dat dit een valse leer is en tegelijkertijd zeggen ze dan ook, dat die persoon de de leer van Christus predikt een psychopaat of sociopaat is, dan horen ze niet bij Christus, maar in de diepste put van de hel thuis. Op de plaats van God staan is ook niet hetzelfde als uit Zijn autoriteit spreken. Ik zie ook niet dat je dit onderscheid hebt, want anders zou je zo’n opmerking niet maken.

  Henry, je zit nu nog in dit leven. Ga korten metten maken met de valse voorgangers uit de kerken en gemeenten. Bekeer je en beleid het dat je vals geleerd bent geweest en laat je met God verzoenen door Christus. Ga dan is door Gods Geest van Genesis tot en met Openbaring de Bijbel bestuderen in je binnenkamer. Daar werkt de Heeren dan ga je het zelf zien en ontdekken, maar Gpd wilt eerst een oprecht hart in je zien, die naar Hem en niet naar die valse leraren uitgaat. Amen.

 14. Beste,

  Je zegt dat ik ‘die leraars’ gelooft. Dat heb ik niet gezegd, dat heb je aangenomen.
  Het gaat er mij om dat je asociaal doet door mensen, die je overigens niet eens kent (anders dan van een chat over het geloof), publiekelijk te schande te zetten. En al zou je die mensen kennen, ZO DOE JE GEWOON NIET. Focus niet zo op de ‘valse leraren’. Focus op God. Haal eerst de balk uit uw eigen oog… Door negatief te spreken over anderen wordt je hoogmoed gevoed.
  Zelf anoniem blijven en anderen publiekelijk te schande te zetten is erg laf en je maakt jezelf ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.

  Veel plezier met je kruistocht.

  • Onder hoogmoed wordt in Gods ogen verstaan, dat je een andere leer bij de leer van Christus neemt en dat je dit laat zegevieren boven de leer van Christus. Ook dit hebben we op de site uitgelegd. Immers het gaat god niet over het zondigen in de eerste plaats, want dat is vergeeflijk, maar het gaat er hierom dat we niet overgaan naar allerlei valse leringen. Mogen we oordelen? Ja, dat mogen we wanneer het om een valse leer of dogma gaat die we samenspannen en één laten worden samen met het Evangelie van Jezus Christus. Wanneer we dat doen dan heet het hoogmoed, want dan praat je over een geestelijke vorm van hoogmoed. Dat is dodelijk. Wanneer je recht in de leer van Christus staat en Christus kan door je heen werken en je staat in de autoriteit en kracht van de echte Heilige Geest en je spreekt dan in de autoriteit van Christus zelf, dat is geen hoogmoed, want daarvoor dienen we eerst nederig te zijn om dat te kunnen. Anders kunnen we dat niet. Die overtuigingskracht dient juist een christen te hebben; anders is hij of niet in Christus; is hij dus niet van Christus en dan zien we dus ook, dat dat ze zich nog moeten bekeren. Iemand die een valse leer heeft is niet van Christus. Blijft hij doorgaan met een het verkondigen van een onzuivere leer of een dwaling, dan stellen we deze persoon niet te schande, maar wanneer we hem al onder 4 ogen gewaarschuwd hebben en hij of zij slaat dat in de wind, dan dienen we anderen te waarschuwen. Dat is wat we doen met deze site en daar is niets verkeerds aan, maar doen we Gods taak. Zij leiden de mensen met hun valse leringen de afgrond in of laten ons in de oude staat voor de wedergeboorte zitten. Wanneer je die mensen zou volgen dan zou je pas aan hoogmoed lijden. Immers dan dien je een `ander evangelie (2.Cor. 11:1-9 e Gal. 1:8-9 en Openb. 22:17-19) en wanneer we dat doen dat zou hoogmoedig zijn in Gods ogen. Zulke mensen dienen we te schande te zetten, want ze maken als eerste Christus te schande. We dienen voor hen te waarschuwen, zodat juist diegene die onder die leraars zitten en oprecht van hart zijn, maar in geslingerd word in hun vervloekte leringen, die uit de hoogmoed komen van die valse leraars en misleiders, die juist als Christelijke leiders worden aangemeten, maar die zelf de hoogmoed uitstralen door hun valse leringen. Geloof het of niet wij hebben ook de oplossingen neergezet. Lees de site maar goed!! Geef dan pas uw commentaar.

  • Dat doen we dus ook. We focussen op de leer van Christus en dan kan je met de bIjbelse geestelijk inzicht wat je hebt de schapen van de bokken scheiden. Zo dienen we dat te doen. Eerst op de leer va Christus richten en daarna kan je de valse leer naar voren halen. Nu dat hebben we dus ook gedaan, want wat je kennelijk niet gezien hebt is dat wij ook het zuiere evangelie op de site hebben neergezet; alleen daar kijken heel weinig mensen naar; alleen de mensen die al op de smalle weg lopen, die kijken wel. Kennelijk is dat geestelijk normaal.

 15. Ja we mogen en kunnen ook niet de mens oordelen, maar wat is er wanneer ze eens ooit tot het geloof in de Heere Jezus Christus zijn gekomen en dat ze vervolgens de rechte leer van Christus hebben verlaten en vervolgens de brede weg zijn gegaan en zich met allerlei valse leringen te maken gekregen hebben, doordat ze die valse leringen zich eigen gemaakt hebben en hun waarheid boven de Waarheid in Christus gesteld te hebben en dat als de Waarheid te hebben verkondigd? Lees maar eens Galaten 5:6-9 wat daarover staat:”Gal 5:6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. Gal 5:7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Gal 5:8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept. Gal 5:9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg”. Dan Gal. 1:6-9: “Gal 1:6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast [wijkende] van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Gal 1:7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
  Gal 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gal 1:9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”.

  Aan dat soort lieden geen evangelie meer verkondigen:

  “Matt 7:6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en [zich] omkerende, u verscheuren”.

  Colossenzen 2:8:”Kol 2:8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”.
  Mattheus 7:15:”Matt 7:15 Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven”.

  Nu we zien dit ook weer terug in Openb. 13:11. We zien in Openb. 13:1-10 de Beest die uit de Zee opkomt, welke is de geest van de antichrist en dan heb je de Beest die uit de aarde opkomt en deze zit in de harten, niet van de ongelovigen, noch die van de gelovigen, maar van de bevlekten (Tit. 1:15); de lauwen (Openb. 3:16) en de hypocrieten (Mattheus 23). Zij zijn de antichristussen waar Jezus over sprak in Mattheus 24:24 en we zien dan dat dus ook de twee lijnen lopen. namelijk de leraren die een schijn van godzaligheid (godsvrucht) hebben en de mensen die kietelachtig zijnde van gehoor dat soort leraren uitgenodigd, want zij zijn het die de mensen naar hun willen en werken (in plaats van Christus willen en werken, Philip. 2:13-14 en Rom. 4:4-5) willen bedienen. Zo hebben we dan het voorspoedevangelie, maar goed daar worden de mensen niet mee bediend. Heet dat liefde? Neen, dat heet list en bedrog. We houden dan niet de mensen de Waarheid in Christus voor, maar een ander evangelie die ons onder een vloek brengt (Gal. 1:6-9) en dan zijn we dus ook vervloekt wanneer we dat doen. Dan zien we dat alle leer allemaal op zelfrealisatie berust is en zo zien we dus dat wij het niet kunnen bewerken, maar Christus dus wel (Philip. 2:13-14 en Rom. 4:4-5). Zo word dan het geloof gerekend tot rechtvaardigheid en zo komen we zonder zonde (Oude natuur van de mens) te staan en wanneer we zonder zonde is; zijn we weer terug onder de Boom des Levens daar waar geen goed en kwaad zit en dus ook geen zonde en we kunnen dan ook niet meer zondigen, want we zijn uit God geboren (1.Joh. 3:9). Dan zien we dus dat we op diewijze in het Opstandingsleven van Christus kunnen wandelen en dat we het oude leven in de diepte der Zee (=afgrond) hebben geworpen en dat we een nieuw leven in Christus zijn begonnen. De Jongste dag is aangebroken. Het nieuwe hebben we aan kunnen doen, want we hebben een hart van vlees gekregen (Ezech. 36:22-35) en dan weten we dat we onder het Nieuwe Verbond zitten onder de Hogepriesterschap van Melchizedek. Amen.

 16. De naam valse profeten moeten we dus letterlijk nemen. Dus profeten als je een pistool op iemand richt, richt het op jezelf! Het stukje van Mart is me uit het hangt gegrepen

  • Een val;se profeet is een valse profeet en een valse profeet heeft een valse leer, want dat hoort bij elkaar. Een valse profeet wilt “nieuw” licht, terwijl God alleen maar meer licht op de zaak geeft gericht op de profetieën die actueel zijn en al in de Bijbel staan. Het moge duidelijk zijn, dat wij dus veel te maken krijgen met de extreem profetische en ultra charismatische zaken, die de geest van de Kundalini zien als de Heilige Geest , omdat ze volledig dat geestelijk onderscheid door hun valse leringen zijn kwijt geraakt. Ze zijn ook hun gezond verstand verloren en nuchterheid en waakzaamheid zitten er niet meer in. Zij hebben ook geen gezond verstand meer. Het moge duidelijk zijn, dat ze de meest beklagenswaardige geworden zijn van allen (1.Cor. 15:10), omdat ze de geestelijke dodenopwekking hebben vervangen met de natuurlijke (1.Cor.15:12-20). Kijk maar naar Mattheus van der Steen en zijn TRIN.

 17. Confronterende site. Hoe kan het dat er ook christenen zijn die zeggen dat iedereen in de hemel komt? Dat doen ze op bijbelse gronden zeggen ze. Ze halen daarvoor bijbelse teksten aan.

 18. Hoe komt het toch dat 20.000 verschillende kerken al evenveel waarheden prediken, en allemaal is hun waarheid DE Waarheid. hier is nummer 20.001

  hans dubbelmouw
  • Dat komt omdat het Christendom onder de geest van de antichrist zit en dus onder de vorst van Tyrus net als het Jodendom.

   • Wat heeft Tyrus in vredesnaam te maken met het ware evangelie. De ware evangelie is liefde en betrokkenheid tonen voor je naaste en je minder bezig houden met theologische abracadabra. Er zijn al genoeg vrome farizeeërs net zoals in de tijd dat Jezus leefde en waar hij geen goed woord voor over had!!

   • Nou de vorst van Tyrus is Satan zelf. U eet wel de Slang in het Hof ofwel wanneer u een tuin heeft de welonedele Tuinslang. Ja, doch wie de leer van Christus niet heeft; heeft Christus ook niet in zich, noch de Heilige Geest, noch God zelf. Verder met goede werken alleen komen we de Hemel niet binnen alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus (Rom. 4:4-5).

 19. Neen, jouw onzin was juist onzin en daarom hebben we het gewist!!

 20. Als je bij Joyce Meyer en haar leer blijft dan valt er wanneer je voor Gods Troon staat niets meer te lachen Dan zit je met Joyce Meyer in de hel!!

 21. Klopt en meen je nog te denken dat jij Christus in jouw hart hebt en niet vanuit een vernieuwd hart en een vernieuwde geest kan denken, handelen en spreken? Dan is het beste dat wanneer je geen rechtvaardig oordeel kan uitspreken, zoals Christus dat door me heen doet en ook door Zijn apostelen en Profeten hoe God daarover denkt en vermanend toespreekt en de valse leraren aan de kaak stelt en aan de schandpaal nagelen daar ze de leer van Christus als eerste gehaat hebben en het Evangelie van het Koninkrijk. Nu alles wat onder het Christendom plaatsvind zit Satan middenin en ook de leraren, die zich daaronder geschaard hebben (2.Tim. 3:5) en de populatie die naar hen luistert (2.Tim. 4:3-4). Dat doe je alleen bij die leraren, die zich absoluut hebben afgekeerd van de Waarheid en hun leugen als de Waarheid naar voren hebben geschoven en dat ze daardoor de leer van Christus niet meer dulden. Daar dienen we de mensen voor te waarschuwen. Dat doen we hier en daar s niets verkeerds aan en we zetten ze bij naam en toenaam en we stellen ze te schande, zoals zij Christus openlijk te schande maken met hun valse verdichtsels. Wie werkelijk Christus wilt volgen word in de binnenkamer geleerd en dan door Christus zelf en dan blijven we uit de buurt van de kerken en gemeenten, die onder het Christendom ofwel de hoer van Babylon zitten. Wij haten de leugens van dit soor zogenaamde Pastors; voorgangers; evangelisten en leraars. Zij zijn grote kankergezwellen uit het brein van Satan zelf en zelf nog geeneens wedergeboren ook nog!!

 22. Bedankt voor het uiteen zetten.
  Zelf ben ik opzoek naar een kerk, maar weet nu echt niet meer waar ik heen kan gaan.
  Wat is een goede kerk en welke predikers kan ik wel horen.

  Al vast bedankt
  Paul

  • Het feit is dat we in de Eindtijd leven. Er zijn geen zuivere plaatselijke gemeenten meer die oprecht Christus willen dienen en door hun valse leringen zijn ze zelf ook het spoor bijster geraakt. Laten we even geestelijk worden. Je hebt 3 verschillende hemelen. De eerste is die van de mens. De tweede behoort Satan toe en de derde Gods Koninkrijk en daar zit ook het Evangelie van het Koninkrijk. Nu in de tweede Hemel zit aan de top het Jodendom en het Christendom (Hoer van Babylon zittende onder het oude Jeruzalem (Gal. 4:25) en dus onder en vorst van Tyrus, welke een andere naam is voor Satan zelf. Dus elke kerk onder het Christendom is eden satanskerk waar Satan werk als een engel des Lichts. Verder kan je onder de geest van de antichrist Christus niet dienen. Dus ga nergens heen en laat je vanuit de Binnenkamer leren door Christus want Hij is de enige leraar tot het voleinde des geloofs. Hij is het die de Bijbel openbaart en Hij is het die je wilt leren met het Evangelie van het Koninkrijk en niet het Evangelie van de Evangeliepredikers, wat je onder het Christendom aantreft. Immers het Christendom zit ook onder de geest van de antichrist en Christus laat zich niet onder de geest van de antichrist dienen. Dus blijf uit de plaatselijke kerken en gemeenten en ga weer terug naar het kruis. naar Christus Zelf en lat u door de Heilige Geest ofwel door Christus zelf leren die al in uw hart zit en niet door mensen, die onder leiding staan van een ander Evangelie; een andere Messias en een andere geest, namelijk de geest van de antichrist. Amen.

   • Beste ‘valseleraars777’. U schrijft deze tekst en ik zou daarvan graag een bijbelse onderbouwing zien: “Nu in de tweede Hemel zit aan de top het Jodendom en het Christendom (Hoer van Babylon zittende onder het oude Jeruzalem (Gal. 4:25) en dus onder en vorst van Tyrus, welke een andere naam is voor Satan zelf…..Dus elke kerk onder het Christendom is eden satanskerk waar Satan werk als een engel des Lichts.”

   • Klopt en bid er maar voor of God je dat wilt openbaren. Ik kan nog geeneens aanreiken,want dat kan Christus op gromnd van Philip. 2:13-14 alleen maar doen. Dat moet van de Heilige Geest afkomen en dan ga je het begrijpen. Verder staat wat diepe bijbelstudies die daarover gaat oip de website onder de pagina’s en daar hebben we het uitgelegd. Gods Zegen, Jan.

  • Beste Paul, dit antwoord is een beetje laat, maar ik doe het toch. Onderzoek zelf alle dingen en behoudt het goede. Ga zelf op zoek naar een bijbelvaste gemeente. En die zijn er nog steeds hoor. Laat je daarbij leiden en onderwijzen door de Heilige Geest, vraag Hem in gebed jou te leiden in je zoektocht naar een gemeente. Hij zal je leiden en je zult een plek vinden waar God oprecht en op een bijbelse manier wordt gediend. Laat je in ieder geval niet misleiden door degenen die hun teksten onderschrijven met ‘valseleraars777’. De naam zegt al genoeg lijkt me.

   • Wat ik vreemd vind is de mate waarin alle kerken dus niet in orde zouden zijn. De veroordeling die uitgesproken wordt over deze mensen, is het niet God alleen die veroordeeld? Dan het woord bijbelvast? De Here Jezus zelf had geen bijbel, de discipelen hadden geen bijbel, de bijbel is namelijk veel later ontstaan, samengesteld wat door de tijd heen is opgeschreven door verschillende gelovigen/predikers uit de begin periode na Christus. Ik wil niet bijbelvast zijn, ik wil vast in Jezus zijn en in de enige ware God. De bijbel is alleen maar een boek met verzamelde werken van verschillende schrijvers door de tijd heen. Wel een heel mooie houvast in deze tijd.

   • Dat er zo gediscussieerd word bij een tekst waar alleen maar over Bijbelteksten staat. Marc, als jij vast in Christus staat dan moet je Bijbelvast zijn. Het één komt niet uit het andere uit!! Anders zou Christus zichzelf tot een leugenaar maken en dat kan hij niet. Dus als jij dus vast aan Christus wilt zitten, dan moet je ook Bijbelvast zijn, want het één sluit het andere niet uit! Ja ken al;leen maar vast in Christus zitten op het moment dat je Bijbelvast bent. De smalle weg wilt niets anders.

 23. Klopt. We haten geen personen, maar we waarschuwen wel, wanneer ze niet meer te redden zijn en een valse leer als de Waarheid naar voren stoten dan waarschuwen we de mensen wel. Dat dit door menige oordelen en haat word gezien; is God in de bijbel daar ook heel duidelijk over. Mensen willen alleen maar horen wat ze horen willen en dat is voor hen dan de Waarheid. Ze hebben een andere Jezus; een andere God (ze hebben dus de duivel tot de Vader zegt Paulus) en een andere geest. Namelijk de geest van de antichrist. Dan zien we vervolgens dat ze dat valse evangelie als de Waarheid en zelfs de Waarheid in Christus hebben gemaakt en verklaard en dan zien we dus ook. dat ze via de brede poort de afgrond in geleid worden, want God is een hater van dit soort dingen. Immers het zijn de lauwen die God dan uit Zijn mond spuwt (Openb. 3:16).

 24. Ja, dat klopt. Nu de vruchten zijn er wel, maar we stellen hier valse leraren aan de kaak, die dat dus ook tegen een ander zeggen, maar het zelf nalaten of gewoonweg niet hebben, want onder een valse leer heb je de vrucht van de Geest nooit!! Daarom moet er op die wijze gehandeld worden. Paulus was ook niet lief tegen de Galaten, maar had hij de vrucht van de Geest? Terdege. Wij zijn ook bewogen ook voor die valse leraar wanneer hij van die valse leer af wilt stappen, maar anders werden wij van Gods wege geacht dit zo aan te pakken. En inderdaad de taal is fors en ook de handelswijze op die site is zeer stevig, maar dat moet ook!! Zie daar gewoon maar de liefde achter, want God had het ook ons kunnen alten negeren en was er niemand tot te erkentenis der Waarheid gekomen, welke nu wel het geval is. Dus die valse leraren worden hier aan de kaak gesteld en hun zonden worden blootgelegd!! Dat moesty ook gebeuren, want niemand deed dat!! En zeker niet naar de methode die God wilde die we moesten gebruiken!! Gods zegen.

 25. Wij oordelen niet hun hart, maar we oordelen in wat ze geloven en wat ze leren. Dat is heel anders. Daar moet een nuance in gebracht worden. Wij weten niet of mensen behouden zijn of niet, maar wel weten we of ze de leer van Christus hebben ja of nee, want dat is een kwestie van geestelijk inzicht, welke gewoon een gave van God is. Verder schrijven we de naam satan op een Engelse wijze en dat is altijd met een hoofdletter; we zullen dat in het Nederlands anders doen. Dus we zitten NIET op de troon van God, maar wel dat we wel mogen constateren en wat de Bijbel hierover zegt. Dat zeggen we dus ook. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s